ReadyPlanet.com


ปัญหาหมอกควันและไฟป่า
avatar
มิสเตอร์เตือนภัย


 

การเกิดไฟป่า
 
            ไฟป่า เป็นภัยที่เกิดจากการเผาป่าของมนุษย์โดยความตั้งใจและความประมาท ส่วนมากเกิดจากความตั้งใจเกือบ 100 เปอร์เซนต์ ลักษณะไฟป่าหรือการเผาป่าที่ปรากฏขึ้นทุกวันนี้ร้อยทั้งร้อยเป็นการกระทำของชาวบ้าน ซึ่งสาเหตุการเผาป่าของชาวบ้านหรือคนในชุมชนจะมีจุดประสงค์แตกต่างกันและมีหลายประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนของการเกิดไฟป่า พร้อมทั้งหมอกควันมาจากพม่าหรือชาวบ้านกันแน่
            สถานการณ์ของไฟป่าที่ปรากฏขึ้นจริงในปัจจุบัน จะมีสาเหตุจากกิจกรรมของมนุษย์ที่เผาป่า คือ เผาเพื่อ
หาของป่า เป็นสาเหตุการเกิดไฟป่ามากที่สุด ที่เกี่ยวข้องกับปากท้องและเศรษฐกิจภายในครอบครัวของชาวบ้าน เพื่อนำมาเป็นอาหาร หรือขายเป็นรายได้ของครอบครัว
เผาไร่ เป็นสาเหตุแรก เผาเพื่อกำจัดวัชพืชและซากพืชหลังจากเก็บเกี่ยวเพื่อเตรียมที่เพาะปลูกในรอบต่อไป แต่ปราศจากการทำแนวกันไฟหรือการควบคุม ทำให้ลามเข้าป่าในบริเวณใกล้เคียง
เผาป่า เพื่อดัดแปลงเป็นที่ทำกิน การที่ใช้วิธีเผา เพราะหากไม่เผา เกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการจ้างคนถางป่า หรือในการใช้ยา / สารเคมีเพื่อฆ่าหญ้า
เผาพื้นที่นา ก่อนไถกลบ เพื่อลดความเป็นกรดของซากพืชหรือดิน ทำให้สารอินทรีย์ในดินเกิดความสมดุลระหว่างกรด – ด่าง
การเลี้ยง*** ชาวบ้านที่เลี้ยงปศุ***แบบปล่อยให้หากินธรรมชาติ จะลอบเผาทุ่ง เพื่อให้หญ้าแตกใบอ่อนเป็นอาหาร***ในบริเวณใกล้พื้นที่ป่า แล้วเกิดไฟลุกลาม
เผาเพื่อล่า*** จุดไฟไล่ให้***หนีออกจากที่ซ่อนหรือ


ผู้ตั้งกระทู้ มิสเตอร์เตือนภัย :: วันที่ลงประกาศ 2012-03-04 19:00:03 IP : 180.180.128.253


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 2 (1475139)
avatar
มิสเตอร์เตือนภัย

 

แนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่า (เผาป่า) ที่นำไปปฏิบัติได้
          แนวทางที่จะแก้ไขได้ต้องมาจากชุมชนที่กระจายอยู่รอบ ๆ ผืนป่า ควรจะมีบทบาทในการแก้ปัญหาดีกว่า แต่เดิมมีภูมิปัญญาในการทำแนวกันไฟในเขตป่าของชุมชน เพราะถ้าไฟไหม้ป่า จะทำให้สิ่งที่มีชีวิต ต่าง ๆ ตายหมด อาหารจะไม่มี น้ำก็จะแห้ง ดังนั้นแนวทางที่จะแก้ปัญหาการเผาป่า หมอกควัน ให้ได้ผลดีขึ้นและสำเร็จต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชน โดยการเพิ่มความรู้และศักยภาพของชุมชนประสานร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ  
            การแก้ไขไฟป่า – การเผาป่า ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ เกิดจากการกระทำของคนในชุมชน ต้องแก้จากชุมชน เพราะกำลังคนมีมากกว่าเจ้าหน้าที่รัฐ (ศูนย์ป้องกันไฟป่า)
- คนในพื้นที่จะแก้ไขปัญหาได้ดีกว่า เพราะรู้ปัญหาที่แท้จริง
- บุคคลสำคัญที่จะชี้นำชาวบ้านได้ ต้องเป็นคนในชุมชนสามารถที่จะให้คำแนะนำความรู้   คือ
            - ผู้นำชุมชน
            - ผู้นำหมู่บ้าน                     กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำธรรมชาติ
ผู้แสดงความคิดเห็น มิสเตอร์เตือนภัย วันที่ตอบ 2012-03-04 19:07:54 IP : 180.180.128.253


ความคิดเห็นที่ 1 (1475137)
avatar
มิสเตอร์เตือนภัย

 

ผลกระทบที่เกิดจากไฟป่า หรือการเผาป่า
          ไฟป่า หรือ การเผาป่าส่งผลกระทบต่อชุมชน / บริเวณใกล้เคียงหลายด้านคือ สภาวะอากาศ น้ำ ธรรมชาติ & ดิน ***ป่าและสิ่งที่มีชีวิต ทรัพย์สินชีวิตมนุษย์
ผลกระทบต่อสภาวะอากาศโลก
- การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอุณหภูมิสูงขึ้น มีผลต่อสภาวะโลกร้อน
- การเกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก
- หมอกควันที่เกิดจากไฟป่า ทำลายสุขภาพต่อระบบทางเดินหายใจ
* มีผลกระทบโดยตรงต่อ ชาวบ้าน เด็กเล็ก ผู้สูงอายุในชุมชน
- เกิดทัศนวิสัยไม่ดีต่อการบิน เครื่องบินไม่สามารถขึ้นบิน / ลงจอด
- สูญเสียสภาพความสวยงามของธรรมชาติ
ผลกระทบต่อน้ำ            
- สมดุลของน้ำเปลี่ยนแปลง เกิดอุทกภัย และภัยแล้ง
- คุณภาพน้ำเสีย น้ำที่เต็มไปด้วยตะกอน ขี้เถ้า จะไหลลงสู่ลำห้วยลำธาร เกิดการทับถมในแม่น้ำ ลำน้ำตื้นเขิน เมื่อฝนตกน้ำเอ่อล้น – เกิดอุทกภัย เกิดความเสียหายด้านเกษตร (การเพาะปลูก)
- หน้าแล้ง ดินที่มีกรวดทราย ชั้นดินแน่นจากไฟป่า ไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ในฤดูฝนได้ จะเกิดสภาวะแห้งแล้ง ชุมชนขาดน้ำอุปโภค บริโภค รวมทั้งเกิดผลกระทบต่อการทำเกษตร/การทำไร่, การเลี้ยง***
ผลกระทบต่อดิน ธรรมชาติ ป่าไม้
                        - ทำลายป่าไม้ ธรรมชาติ ป่าไม้
                        - ทำให้ดินในป่าไม่สมบูรณ์ การอุ้มน้ำลดลง ไม่เก็บน้ำและธาตุอาหาร
- ทำลายหน้าดิน สิ่งปกคลุมดิน เมื่อฝนตกดินถูกกัดเซาะ พังทลาย พาความสมบูรณ์ของดินไป
- เกิดแผ่นดินถล่ม ซึ่งเกิดขึ้นบ่อย ๆ ในภาคเหนือตอนฝนตกหนัก
                        * ชาวบ้านในชุมชนจะได้รับผลกระทบโดยตรง
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต    
- ชีวิตของ***ป่า
- ส่งผลให้***ป่าได้รับบาดเจ็บ ล้มตายเพราะหนีไม่ทัน โดยเฉพาะลูกอ่อนและ***ที่เคลื่อนไหวช้า ที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่และอาหารในที่สุดก็อาจตายเช่นกัน
            - ทำลายแหล่งอาหาร และสิ่งที่มีชีวิต ที่อยู่อาศัยของ***ป่า
                        - ทำลายจุลินทรีย์ในดิน (มีผลทางการเกษตร)
                        * ***เล็ก – ใหญ่ จะอยู่ไม่ได้ หากมนุษย์ไม่หยุดการเผาป่า
            ผลกระทบต่อทรัพย์สิน บ้านเรือน ชีวิตมนุษย์
- ทำลายเสียหายให้กับเรือนที่อยู่บริเวณชายป่า
- ทำลายแหล่งท่องเที่ยว ธรรมชาติ แหล่งพักผ่อนธรรมชาติ
- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ – ทรัพย์สิน, ความเจ็บป่วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ประมาณค่าไม่ได้
ผู้แสดงความคิดเห็น มิสเตอร์เตือนภัย วันที่ตอบ 2012-03-04 19:04:32 IP : 180.180.128.253ก่อนหน้า1ถัดไป


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"