ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลฝสยกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. ๖๓

 ตามรายละเอียด (แบบ สขร.๑)>>>>สขร_พ_ค63.pdf
ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง

บก.06 จ้างกำจัดขยะ ก.ย.63
บก.06 จ้างกำจัดขยะ ส.ค.63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ก.ค. ๖๓
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) มิ.ย. ๖๓
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง article
บก.06 จ้างกำจัดขยะ ก.ค.63
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๒
ราคากลางจ้างเหมากำจัดขยะ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบสขร.๑)
แบบ บ.ก.01 โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งลำน้ำลาว
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
แผนจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พื้นที่บ้านบัวนาคพัฒนา
แบบ บก.๐๑
ประกาศฯสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน มกราคม 2563
แบบ บก.06 โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน ก.พ.63
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563(เงินอุดหนุน)
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)รอบเดือนพฤศจิกายน
ประกาศราคากลางโครงการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำเดือนธันวาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
โครงการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลฝายกวาง ระหว่างวันที่ 2 ธ.ค. 2562 ถึง 30 เม.ย. 2563
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1) รอบเดือนตุลาคม
ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะของเทศบาลตำบลฝายกวาง
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1) รอบเดือนกันยายน article
ประกาศฯ การกำหนดการกำหนดเกณฑ์การใช้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการฯ
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1) รอบเดือนสิงหาคม
ประกาศฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(เพิ่มเติม)
โครงการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำเดือน กันยายน 2562
ประกาศราคากลางโครงการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1) เดือน กรกฎาคม 2562
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1) มิถุนายน 2562
ประกาศราคากลางโครงการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลฝายกวาง
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1) พฤษภาคม
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1) เมษายน
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1) รอบเดือนมีนาคม
ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)
ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)
ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการขุดกลบ ฝังขยะ กำจัดขยะ
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)
บก.01 ถนนลาดยางผิวทางพาราฯสายบ้านใหม่เจริญไพร หมู่ที่ 9
ราคากลางซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราฯ หมู่ที่ 14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)
ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาฝังกลบและกำจัดขยะฯ
ประกาศฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศฯ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 article
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1) article
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ 3 article
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้่นที่หมู่ที่ 17
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1) article
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยทางเข้าพระธาตุศิวิไล) พื้่นที่หมู่ที่ 14
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย3 เชื่อมซอย4) พื้่นที่หมู่ที่ 13
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย7) พื้่นที่หมู่ที่ 7
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1) article
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ ศพด.เทศบาลตำบลฝายกวาง พื้นที่หมู่ 10
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัววี (ห้วยห้าใต้) หมู่ 8
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 8
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเชิงลาดคอสะพาน หมู่ 1
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเชิงลาดคอสะพาน หมู่ 1
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัววี หมู่ 8
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.มีฝาปิด หมู่ 8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. มีฝาปิด หมู่ที่ 2
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พื้่นที่หมู่ที่ 9
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าหอประชุมหมู่บ้าน พื้่นที่หมู่ที่ 5
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พื้่นที่หมู่ที่ 14
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พื้่นที่หมู่ที่ 7
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พื้นที่หมู่ที่ 11
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)
ประกาศ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พื้นที่หมู่ที่2
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พื้นที่หมู่ที่ 3
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู ลำเหมืองนาใต้ หมู่ที่ 16
ประกาศ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม พื้นที่หมู่ที่ 17
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พื้นที่ หมู่ที่ 9
ประกาศราคากลางโครงการ
ประกาศ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)
ประกาศ ฯ การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์หมดความจำเป็นจากการตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประกาศ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)
ประกาศ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่หมู่ที่ 10
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พื้นที่หมู่ที่ 4
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.พื้นที่หมู่ที่ 13
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างบันได คสล. พื้นที่หมู่ที่ 16
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พื้นที่หมู่ที่ 6
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พื้นที่หมู่ที่ 5
ประกาศ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พื้นที่หมู่ 1 (ซอย 4 เชื่อมหมู่ที่ 17)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างที่โรงจอดและก่อสร้างทางเดิน คสล.
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พื้นที่หมู่ที่8
ประกาศ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)
ประกาศ ฯ แต่งตั้งผู้ให้บริตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ฯ ประมูลงานจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งหล่ม หมู่ที่ 6
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ไม่มีฝาปิด) พื้นที่หมู่ที่ 2
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านนายคำและซอยบ้านนายแสง)พื้นที่หมู่ที่15
ประกาศ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)
ประกาศ ฯ แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร พื้นที่หมู่ที่ 1,2,4,5 และเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 15,13
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.เชื่อมทางหลวงหมายเลข 1179
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแวนโค้ง พื้นที่หมู่ที่ 8
ประกาศ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาวางท่อส่งน้ำดิบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ ระบบประปาหมู่บ้าน
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาวางท่อส่งน้ำดิบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ ระบบประปาหมู่บ้าน
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายกวาง
ประกาศ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)
ประกาศ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติม กันสาดช่องหน้าต่าง
ประกาศ ฯ ราคากลางโครงการก่อสร้างตลาดสด/ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 8
ประกาศ ฯ ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลฝายกวาง
ประกาศ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1,6 และ 9 article
ประกาศ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)
ประกาศ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายกวาง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ(ท่าวังผา)หมู่ที่15
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร
ประกาศ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)
ประกาศ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1) article
ประกาศ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)
ประกาศ ฯ ผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศ ฯ ผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศ ฯ ผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศ ฯ ผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) article
ประกาศฯ ประมูลงานจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศฯ ประมูลงานจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) article
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ฯ
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ฯ article
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ฯ
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ฯ article
ประกาศ ฯ แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศ ฯ ผลการเปิดซองสอบราคาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน
ประกาศ ฯ ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.
ประกาศ ฯ ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงสระกักเก็บน้ำประปาภูเขา
ประกาศ ฯ ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
ประกาศ ฯ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง
ประกาศ ฯ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. ซอยเชื่อมบ้านนายรักษ์ เกิดสุข(ต่อจากเดิม) พื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลฝายกวาง article
ประกาศ ฯ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสระกักเก็บน้ำประปาภูเขา พื้นที่บ้านใหม่เจริญไพร หมู่ที่ 9 ตำบลฝายกวาง
ประกาศ ฯ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 14 เครื่อง
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงสระกักเก็บน้ำประปาภูเขา พื้นที่บ้านใหม่เจริญไพร หมู่ที่ 9 ตำบลฝายกวาง article
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ฯ
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศฯ
ประกาศ ฯ ผลการเปิดซองสอบราคาฯ หมู่ที่ 10 article
ประกาศฯสอบราคาจ้างเหมาถนนคอนกรีต หมู่ที่10
ประกาศราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่หมู่ที่ 10 article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) article
ประกาศ ฯ ผลการเปิดซองสอบราคา ฯ หมู่ที่ 17
ประกาศ ฯ ผลการเปิดซองสอบราคา ฯ หมู่ที่ 16
ประกาศ ฯ ผลการเปิดซองสอบราคา ฯ หมู่ที่ 12
ประกาศ ฯ ประมูลงานจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศ ฯ ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง
ประกาศ ฯ ผลการเปิดซองสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประกาศ ฯ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประกาศ ฯ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7
ประกาศ ฯ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6
ประกาศ ฯ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5
ประกาศ ฯ ราคากลางโครงการขุดลอกและขยายสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 12
ประกาศ ฯ ราคากลางโครงการก่อสร้างคันคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันดิน หมู่ที่17
ประกาศ ฯ ราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16
ประกาศ ฯ สอบราคาจ้างเหมาวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างคันคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันดิน
ประกาศ ฯ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกและขยายสระกักเก็บน้ำ หมู่ 12
ประกาศ ฯ สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลฝายกวาง
ประกาศ ฯ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประกาศ ฯ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเมรุ คสล.พื้นที่บ้านใหม่นาสา หมู่ที่ 13
ประกาศ ฯ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประกาศ ฯ ราคากลางโครงการก่อสร้างเมรุ คสล.หมู่ที่ 13 บ้านใหม่นาสา
ประกาศ ฯ ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง
ประกาศ ฯ ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ฯ
ประกาศ ฯ เรื่อง ประมูลงานจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ฯ เรื่อง ประมูลงานจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ฯ ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญมาก
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกาศ ฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแวนโค้ง
ประกาศ ฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ฯ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ
ประกาศฯ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)
ประกาศฯ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)
ประกาศฯ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)
ประกาศฯ เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม พื้นที่หมู่ที่ 10
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม พื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลฝายกวาง
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปี 2557
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปี 2557
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานภาหนะ
ประกาศ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างขุดสระเก็บน้ำและวางท่อฯ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e aution)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
ขอแก้ไขประกาศฯ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e aution)
ประกาศฯ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคันคอนกรีตป้องกันน้ำ
ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e aution)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์ฯเด็กบ้านแวนโค้ง
ประกาศโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศโครงการประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงผิวถนน capeseal
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ประเภทอาคาร
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน 6 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ประเภทถนน
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวทางเคพซีล สายแวนโค้ง - บ้านสันติสุข
ประกาศสอบราคา จำนวน 9 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง 6 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างตามโครงการในเทศบัญญัติ ปี 2555"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"