ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 12 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลฝสยกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


แผ่นพับประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง article

 

แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง

 

 

 

 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ article
แผนพับประชาสัมพันธ์ ผลประโยชน์ทับซ้อน article
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การรับของขวัญและประโยชน์ต่างๆ article
แผ่นพับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ article
คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลฝายกวาง
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ร่องมรสุมและร่องความกดอากาศต่ำ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ พายุหมุนเขตร้อน
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การป้องกันและระงับอัคคีภัย
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หมอกควันและไฟป่า
รายละเอียดการติดต่องานทะเบียนราษฎร
เอกสารประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎร
เอกสารเผยแพร่ความรู้ภาษี
แผ่นพับ เตรียมรับมือภัยแล้ง
แผ่นพับอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม
แผ่นพับร่องมรสุม และร่องความกดอากาศต่ำ
แผ่นพับพายุหมุนเขตร้อน
แผ่นพับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯช่วงปีใหม่ 55
ประกาศฯทบทวนและปรับปรุงภารกิจของเทศบาลตำบลฝายกวาง"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"