ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 22 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน  เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำขอร้องจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
E-Learning
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์


โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลฝายกวาง ชั้น 3

       
กิจกรรมเทศบาล

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล 2564
กิจกรรมแสดงพลังร่วมกันต่อต้านการทุจริต 2564
โครงการรวมพลังปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
โครงการอบรมเพิ่มความรู้ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 8.4.65
โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 article
กิจกรรมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต
กิจกรรมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจำปี 2564
โรงพยาบาลเชียงคำบริการฉีดวัคซีน โควิด-19 นอกสถานพยาบาล article
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 article
ตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2564 article
โครงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก ปี 2564
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ “ มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระชนมพรรษา ๔๓ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ article
ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564 article
ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 article
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ณ พระตำหนักกรมหลวงชุมพรฯ article
ประชุมเพื่อพิจารณาการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง article
การประชุมสภาเทศบาลตำบลฝายกวางครั้งแรก article
ประกาศเจตจำนงในการบริหารด้วยความสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการบรรยายธรรมะเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย article
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน article
ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลฝายกวาง ปีงบประมาณ 2564 article
ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 article
กิจกรรมแบ่งปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้มแก่ผู้ยากไร้ ในตำบลฝายกวาง article
สืบสานประเพณี ตักบาตรเทโวโรหนะ article
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายในการดำรงชีวิต
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลฯ article
กิจกรรมออกกำลังกาย
กิจกรรม "ถนนสะอาด น่ามอง" article
ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่เพื่อบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีและขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2563 article
ประชุมผู้ปกครอง ศพด.
กิจกรรมศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
พิธีทำบุญเพื่อเป็นพระราชกุศลฯ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ article
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ article
ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช​มหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562 article
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2562 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว article
โครงการประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี 2562 article
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร article
โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ ณ วัดหมู่ 1 และหมู่ 11 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา article
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดทำโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลฝายกวาง article
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลฝายกวาง article
โครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายในการดำรงชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562 article
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลฝายกวาง article
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา article
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 article
ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 article
ร่วมโครงการสืบสานตำนานไทลื้อ ครั้งที่ 19 article
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 article
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 article
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บริเวณพระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สำนักปฏิบัติธรรมบ้านใหม่นาสา หมู่ที่ 13 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และรับชมการถ่ายทอดสด การเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ประสาท เพื่อให้ประชาชนเฝ้าละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมโรงเร article
ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ณ สวนสุขภาพ ๑๐๐ ปี อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา article
เดินทางไปร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทฯในการเสด็จเรียบพระนครกรุงเทพมหานคร article
โครงการสืบสานตำนานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 article
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า article
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2562
ภารกิจระงับไฟป่าโดย เทศบาลตำบลฝายกวาง ร่วมกับผู้นำในท้องที่ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา article
ร่วมขบวนแห่เครื่องสักการะ ในงานพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา article
ร่วมกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ สู่อาชีพแห่งทศวรรษที่ 21 article
งานอนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 ประจำปี 2562 article
กิจกรรมงานวันเด็ก เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2562 article
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลฝายกวาง article
งานพิธีบวงสรวง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ article
ร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ที่จังหวัดพะเยา วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2561 article
ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ ถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและภวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 article
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 article
โครงการประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี ๒๕๖๑ article
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯที่ว่าการอำเภอเชียงคำ article
ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต article
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต article
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต article
โครงการอบรมศาสนพิธีและมารยาทไทยในศาสนพิธี article
พิธีเปิดป้ายศูนย์คุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือด้านกฎหมายฯ article
ร่วมงาน "สืบสานตำนานไทลื้อ ครั้งที่ 18” ณ วัดพระธาตุสบแวน ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา article
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลฝายกวาง article
ร่วมกิจกรรม ”จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” ฯ article
ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 article
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 article
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 87 รูป ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 article
โครงการทำบุญตักบาตรทุกวันพระฯ article
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 article
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน article
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยลเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษ article
พิธีหล่อเทียนพรรษาฯ article
อบรมเพิ่มศักยภาพฯ ปี 2561 article
ซ้อมแผน ศพด.ในตำบลฝายกวาง article
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 article
ร่วมจัดขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มายังลานสวนสุขภาพ 100 ปี ในงาน”ปะเวณี ปีใหม่เมือง” เทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จุ้มอก เย็นใจ ปีใหม่เมือง ปี 2561 article
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ณ เทศบาลตำบลฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา article
ร่วมพิธีเปิดงานพ่อขุนงำเมืองจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561
การประกวดนางงาม และหมุนวงล้อรางวัลใหญ่ งานอนุสรณ์ผู้เสียสละฯ
การแข่งขันประกวดร้องเพลงของ อปท. ในงานอนุสรณ์ผู้เสียสละฯ article
งานอนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 ประจำปี 2561 article
ร่วมพิธีสดุดีวีรกรรมผู้เสียสละพลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 article
กิจกรรมงานวันเด็ก เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่๙ ณ วัดฝายกวาง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
พิธีบวงสรวงและพิธีทำบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ร่วม โครงการ”ก้าวคนละก้าว”เพื่อหาเงินสมทบทุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล 11 แห่งทั่วประเทศ ณ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ article
ร่วมงานถวายดอกไม้จันทน์ฯ ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ลานสนามบินค่ายขุนจอมธรรม ร.17 พัน 4 article
ร่วมงานวันปิยะแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ article
พิธีรับมอบชุดจิตอาสาฯ article
กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ article
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ณ วัดขุนห้วยสวด article
ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ100ปีธงชาติไทย article
ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดศรีพรมปัวนาค บ้านปัวนาคพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลฝายกวาง article
ทำบุญตักบาตรวันพระ ณ วัดปัวแหลง ต.ฝายกวาง article
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ article
โครงการลานศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2559 article
ร่วมทำบุญตักบาตรวันพระ นำโดยนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล นายอำเภอเชียงคำ นายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมคณะศรัทธาบ้านสลาบ ณ วัดสลาบ หมู่ 7 ตำบลฝายกวาง article
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้าง article
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ article
การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ article
โครงการประชารัฐร่วมใจ ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ article
โครงการสืบทอดประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 article
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลฝายกวางเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา
เทศบาลตำบลฝายกวางและสภาวัฒนธรรมตำบลฝายกวาง ร่วมกันจัดทำโครงการสืบทอดประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 58
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลฝายกวาง
โครงการส่งเสริมอาชีพเสริมให้ประชาชน (ฝึกอบรมการเย็บกระเป๋าด้วยมือ กลุ่มสตรีบ้านฝายกวาง )
เทศบาลตำบลฝายกวางช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย
พนักงานเทศบาลตำบลฝายกวางเข้าร่วมซ้อมแผนกู้ชีพ อ.เชียงคำ
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ article
กิจกรรม วันท้องถิ่นไทย
พิธีวางศิลาฤกษ์ตำหนักพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
เปิดงาน "อนุสรณ์ ผู้เสียสละ"
วางพวงมาลา "อนุสรณ์ผู้เสียสละ"
"บ้านสวยเมืองงาม นามเชียงคำ"
เยี่ยมบ้านผู้พิการ
ทำบุญ ๙๙ ปีชาตกาล (ครูบาคำเหล้า สงฺวโร)
เชิญร่วมทำบุญ
สืบชะตา "๑๑๑ ปี"เชียงคำรำลึก
วัันเด็กแห่งชาติ
มอบผ้าห่ม
แจกเบี้ยผู้สูงอายุและพิการ
มอบผ้าห่มกันหนาว
กีฬา(กลุ่ม)
โครงการศึกษาดูงาน"ค่ายอนุรักษ์พลังงาน"
มอบอาคารสนามเด็กเล่น
วันพ่อแห่งชาติ
ทำความสะอาดวันพ่อแห่งชาติ
ประชุมประจำเดือนเมษายน article
สำรวจภาษีป้ายและร้านค้า
ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน
แจกเบี้ยผู้สูงอายุและพิการ
พ่นหมอกควันไข้เลือดออก
ปลูกดอกทานตะวัน
ตรวจงบประมาณ
วันปิยะมหาราช
ประชุมการก่อสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธรูป
มอบเงินสนับสนุนกลุ่มอาชีพ (เครื่องปั้นดินเผา)
สอบพนักงานจ้าง
ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ
ประชุมประจำเดือน
เทศบาลตำบลฝายกวาง article
เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส
ตรวจโรงน้ำดืมต่อใบอนุญาติ
ประชุมเครือข่ายกู้ชีพสัญจร ครั้งที่ 6/57
คัดเลือกคณะกรรมการกองทุน
ตรวจงาน (คืนเงินประกันสัญญา)
ส่งเจ้าหน้าที่(ย้ายไปสุโขทัย)
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
สำรวจข้อเท็จจริงอุทกภัย
ประชุมประจำเดือน
ทำบุญวันพระ
ปลูกป่า
สัญญาณไฟกระพริบ
รับเจ้าหน้าที่ธุรการ (ใหม่)
ป้ายรับสมัครสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
วันแม่แห่งชาติ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประชุมพนักงานเทศบาล
แก้ไขปัญหา ( น้ำท่วมขัง)
ประชุมกู้ชีพ - กู้ภัย
โครงการ "สุขภาพสมวัย แว่นสวยตาใส ใสใจผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ"(โซนฝายกวาง)
โครงการ "สุขภาพสมวัย แว่นสวยตาใส ใสใจผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ"
คืนความสุขให้แม่และลูก
สำรวจจุดขยายไฟกิ่งสาธารณะ
เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส
ดับไฟ ตำบลทุ่งผาสุข
ตรวจอาหารกลางวัน ศพด บ้านทุ่งหล่ม
ถวายเทียนพรรษา
อบรมการฟื้้นฟูทักษะในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
มอบทุนการศึกษาเด็กยากจน
พมจ.พะเยาจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
สำรวจจุดเสี่ยงน้ำท้วม
ความคืบหน้าอาคารสำนักงานใหม่
ตรวจสารเสพติด
ซ่อมรถขยะ
โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โครงการแวนตาผู้สูงอายุ
สนันสนุนน้ำ หมู่ที่ 10
โครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
คุมงานวางระบบประปา และรับเรื่องร้องเรียน
ตรวจรับงานจ้างอาคารสำนักงาน งวดที่ 3
สรุปโครงการ คิดได้ ทำได้ หายจน ฯ ทั้ง 2 รุ่น
ตรวจสอบความเสียหายพายุฤดูร้อน
โครงการบวชป่า
โครงการ 7 วันอันตราย สงกรานต์ 2557
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ๒๕๕๗
ตรวจรับงานจ้างอาคารสำนักงาน งวดที่ 1 และ 2
เก็บตกกีฬาท้องถิ่น
ทต.ฝายกวาง ลงพื้นที่สำรวจอ่างเก็บน้ำ และควบคุมงานก่อสร้าง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน
ดับไฟป่า บ้านแวนโค้ง หมู่ 8
ซ่อมแซมถังเก็บน้ำเพื่อเตรียมรับภัยแล้งและอัคคีภัย
ปรับพื้นที่สูบน้ำเตรียมภัยแล้งและอัคคีภัย
สำรวจ ผู้ตกเกณฑ์ จปฐ
แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
รับสมัคร สท. กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างลง
วางพวงมาลางานอนุสรณ์ผูเสียสละ
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานใหม่
พิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแวนโค้ง แห่งใหม่
ทต.ฝายกวาง ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 2557
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2557
ทต.ฝายกวางขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
โครงการสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว ปีงบประมาณ 2557
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557
รับแจ้งเหตุไฟไหม้ บ้านแวนโค้ง หมู่ 8
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส บ้านทุ่งหล่ม หมู่ 6
ทต.ฝายกวาง เป็นเจ้าภาพ อปท สัญจร
ประชุมสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ พฤศจิกายน 56
สำรวจถนนลูกรังในเขตพื้นที่ป่า
โครงการตักบาตรเทโวโรหนะ 2556
OSCC 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนตุลาคม 2556
ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2556
ประชุมเครือข่ายกู้ชีพฯ เดือนกันยายน 2556
ตรวจสอบข้อเท็จจริงซ่อมแซมถนนลูกรัง
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ด้อยโอกาส หมู่ ๑๑
ตรวจงานจ้าง
ร่วมซ้อมแผนอุทกภัยดินโคลนถล่ม
ฝึกทบทวนการใช้รถดับเพลิง
ซ่อมแซมถนนลาดยางด้วยคอนกรีต
ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2556
แจกปุ๋ยบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย
ปรับปรุงระบบสื่อสาร
โครงการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในโรงเรียน
โครงการปลูกป่าลดโลกร้อน
ฝึกทบทวนทีมกู้ชีพ กู้ภัย
สำรวจความเสียหายจากอุทกภัย
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
เยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง
ซ่อมแซมถนนลาดยางด้วยคอนกรีต
เตรียมรับมือภัยพิบัติในสถานศึกษา
สอบคัดเลือกผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
อบรมโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยถุงลมโป่งพอง
สนับสนุนน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง หมู่ 7
ตรวจรับงานซ่อมแซมถนนลูกรัง
เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส
โครงการอบรมกลุ่มอาชีพแม่บ้านสันติสุข (ขนมดอกบัว)
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี 57 - 59
ดับควันไฟไหม้ตอซังข้าว
สำรวจท่อประปาแดงเพื่อเตรียมความพร้อมระงับอัคคีภัย
ให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัย
เตรียมแหล่งน้ำเพื่อระงับอัคคีภัย
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ / ๒๕๕๖
สำรวจความเสียหายจากวาตภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
ทต.ฝายกวาง ให้ความช่วยเหลือประชาชนพื้นที่หมู่ที่ 2 ,3 และหมู่ที่ 12
ทต.ฝายกวางลงพื้นที่ ประชุมกลุ่มแม่บ้านสันติสุข
ทต.ฝายกวาง มอบเงินสงเคราะห์ให้กับครอบครัวผู้ด้อยโอกาส
ทต.ฝายกวาง มอบเงินสงเคราะห์ให้กับครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย นางจันทร์ ญาติอยู่ไกล
เกิดเหตุเพลิงไหม้ บ้านเลขที่ ๑๑๐ หมู่ที่ ๑๖ ต.ฝายกวาง
ทต.ฝายกวางออกแจกจ่ายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง
ทต.ฝายกวาง ดับไฟป่า บริเวณป่าชุมชน หมู่ ๑๐
วันที่ 15 เมษายน 2556 ทต.ฝายกวางร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ที่ว่าอำเภอเเชียงคำ
ประชุมเตรียมความพร้อม 7 วันอันตราย
สำรวจความเสียหายจากวาตภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
ทต.ฝายกวาง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ไฟไหม้บ้านนางดี ฝอยเงิน
สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้ง
ตรวจเยี่ยมบ้านและตรวจสอบความคืบหน้า
กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รณรงค์ลด หยุด เผา 100 วันอันตราย
ประชุมการบุกรุกพื้นที่สาธารณ
หน่วยกู้ชีพ ทต.ฝายกวาง ออกเหตุรับแจ้งมีรถเฉี่ยวชนกัน
ตรวจสอบความเสียหายวาตภัย
ร่วมกันช่วยดับเพลิงไฟป่า
ประชุมกองทุนสวัสดิการ
สนับสนุนผู้ด้อยโอกาส
ประชุมวันสถาปนาวัน อปพร.
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ฝายกวางฟุตซอลคัพครั้งที่1
สืบสานตำนานไทยลื้อ
ค่ายแนะแนวอาชีพผู้พิการ
ตรวจเยี่ยมชุมชน
เยี่ยม อปพร.
สำรวจแหล่งน้ำเตรียมพร้อมรับภัยแล้ง
ประชุมเตรียมงานวันท้องถิ่นไทย
กิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ ๑๐๐ ปี ขึ้นไป
เลือกตั้ง ส.ท.
ประชุมชี้แจงการจัดเก็บ จปฐ
ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
เตรียมงานอนุสรณ์ผู้เสียสละ
สนับสนุนน้ำเพื่อทำความสะอาดถนน หมู่ 2
ซ้อมแผนดินโคลนถล่มบ้านคะแนง แม่ลาว
ประชุมชี้แจงผู้สมัคร สท.
รับสมัคร สท.
วันเด็กแห่งชาติ 2556
โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง
ส.ส.วิสุทธิ์ ไชยณรุณ พบประชาชนตำบลฝายกวาง
ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฝายกวาง ครั้งที่ 2
แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม 2556
สรุปโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556
สนับสนุนผ้าห่มกันหนาว
ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฝายกวาง
ทต.ฝายกวาง ออกสำรวจผู้ประกอบการ
ประชุม 7 วันอันตราย ช่วงปีใหม่ 2556
๕ ธันวามหาราชา
แจกเบี้ยยังชีพ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๕
ประเพณีลอยกระทง ๒๕๕๕
อปท.สัญจร
สำรวจถนนสู่การเกษตรที่เสียหาย
ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
ซ้อมแผนระงับอัคคีภัย
ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ประชุมเตรียมงานลอยกระทง ๒๕๕๕
ทต.ฝายกวางแจกเบี้ยยังชีพเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
ตักบาตรเทโวโรหนะ
เทศบาลฝายกวางร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาในวันปยมหาราช
สำรวจความเสียหายที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
ประชุมเตรียมงานตักบาตรเทโวฯ
กิจกรรม ๕ส
ตรวจงานจ้าง ถนน คสม. หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๑
ร่วมแข่งขันกีฬาเปตองวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕
การประชุมประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕
ไกล่เกลี่ยกรณีการใช้น้ำประปาภูเขา ม.๒ ๓ และ ๑๒
ตรวจสอบข้อเท็จจริงโรคระบาดในนาข้าว
ทต.ฝายกวาง ติดไฟกิ่ง ม.2
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงสุกร
สนับสนุนน้ำ ศูนย์ฯเด็ก ม.2
ทต.ฝายกวาง รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ
โครงการศึกษาดูงาน ทต.บ้านกรูด
สำรวจความเสียหาย อุทกภัย 31 สิงหาคม 55
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล
สำรวจความเสียหายในป่าลึก
อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส
สำรวจความเสียหายอุทกภัย ม.10 และ ม.11
ปรับปรุงระบบสื่อสารเตรียมรับ อุทกภัย ดินถล่ม
สอบคัดเลือก ผดด เป็นครูผู้ช่วย
แจกเบี้ยยังชีพ สิงหาคม
ซ้อมแผน แผ่นดินไหว
ประชุมเครื่อข่ายกู้ชีพฯ อบต.ภูซาง
ไล่ผึ้ง
ผดด.กับการใช้ Internet เบื้องต้น
สำรวจความเสียหาย พายุโซนร้อน วีเซตเต้
สถานการณ์อุทกภัย 24 ก.ค. 55
ตัดวงจรการระบาดโรคปาก เท้า เปื่อย
แจกเบี้ยยังชีพ
สำรวจความเสียหายอุทกภัย ม.8
ซ่อมแผนดับเพลิง article
ประชุมเครือข่าย สำนักงาน อปพร. จ.พะเยา article
ทำความสะอาดสำนักงาน article
แข่งขันปั่นจักรยาน article
แข่งเปตองเครือข่ายกู้ชีพฯ เชียงคำ-ภูซาง article
วันพุทธชยันตรี article
ทำหมัน สุนัข - แมว article
อบรม "จุดเปลี่ยน" ต่อต้านยาเสพติด article
ประชุมประจำเดือน
แจกเบี้ยยังชีพ article
ซ่อมแซมถนน article
เสริมคันดิน เรียบน้ำลาว article
ขุดลอกคลอง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 8 article
สร้างถนน คอนกรีต ณ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 11 article
ซ่อมพัดลม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เจริญไพร หมู่ 9 article
เทศบาลตำบลฝายกวางตรวจสอบความเสียหาย article
เทศบาลตำบลฝายกวางได้ไปซ่อมแซมถนนที่ขาด จากอุทกภัย article
เทศบาลตำบลฝายกวางตรวจสอบอุทกภัย article
เทศบาลตำบลฝายกวางสร้างคันกั้นน้ำ
เทศบาลตำบลฝายกวางออกสำรวจความเสียหายวาตภัย
เทศบาลฝายกวางเข้าร่วมงานวันสงกรานต์
เทศบาลฝายกวางรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
สำรวจความเสียหาย
วันสถาปนา อปพร.
ดับไฟป่าบ้านปัวใหม่ หมู่ 5
งานป้องกัน
ประชุมเตรียมความพร้อม
แข่งขันกีฬาเพื่อความสามัคคี
งานป้องกันสาธารณภัย
งานป้องกันสาธารณภัย
ประชาชนร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ
ดับไฟป่าบ้านศิวิไล ม.14 เวลา 15.30-17.30
ปรับปรุงถังเก็บน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมภัยแล้ง
ปรับปรุงระบบสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมภัยป่าและภัยแล้ง
เทศบาลฝายกวางจัดกิจกรรม 5 ส
ทต.ฝายกวาง ดับไฟป่าหลังโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
งานอนุสรณ์ผู้เสียสละ ประจำปี 2555
ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทต.ฝายกวาง
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2555
โครงการสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว
พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าหลวงอนุภาพ(งานก๋ำเมือง)
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2012
ประเพณีตาลข้าวใหม่
นายกพบผู้นำหมู่บ้าน
เทศบาลตำบลฝายกวางประชุมประจำเดือนกรกฏาคม2557
จุดเทียนชัย
ทำดีถวายในหลวง
ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือกฯ
พนักงานเทศบาลร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยมาทำงาน
ซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่ทางการเกษตร
กีฬาสีสัมพันธ์
ประเพณีลอยกระทง
ทต.ฝายกวาง รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
วันปิยมหาราช
จังหวัดเคลื่อนที่
สืบสานประเพณีตักบาตรเทโวฯ
อุทกภัยบ้านแวนโค้ง
พายุเนสาด
การให้ความช่วยเหลือ อุทกภัย
ไทยคัพ article
โมเดลสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ article
ตรวจสอบความเสียหายบ้านน้ำแวน article
บรรยากาศการประชุมสภาเทศบาล article
สำรวจความเสียหาย อุทกภัย
ทำความสะอาดศาลาป่าสุสาน
ภาพบรรยากาศงานวันแม่ 12 สิงหา 54 article
ภาพความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม article
พิชเศรษฐกิจในพื้นที่เทศบาลตำบลฝายกวาง article
เปิดศูนย์ ICT article"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"