ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 22 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน  เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำขอร้องจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
E-Learning
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาศที่ 3/2565

 รายละเอียด>>>>รายงานรายไตรมาส 3_65.pdf  รายงาน e-GP (เพิ่มเติม 3_65).pdf
ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร๑)ก.ย. ๖๕ article
ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลฝายกวาง article
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใชัอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 (เทศบัญญัติปี 2566)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ส.ค. ๖๕
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ 8
แบบ บก.01 และแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน โครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ก.ค. ๖๕
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) มิ.ย. ๖๕
ร่างประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า
ราคากลางและTor จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าจำนวน ๑ คัน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) รถกระเช้าไฟฟ้า
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) พ.ค. ๖๕
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) เม.ย ๖๕
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)
ประกาศผู้ได้ชนะ ไตรมาศที่ ๒ งบปี ๒๕๖๕
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) มี.ค. ๖๕
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ศพด.ทต.ฝายกวาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ศพด.ทต.ฝายกวาง
ประกาศTorประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ศพด. ทต.ฝายกวาง
ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ศพด.ทต.ฝายกวาง (บก.๐๑)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ก.พ. ๖๕
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ม.ค. ๖๕
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ธ.ค. ๖๔
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. ๖๔
ประกาศจ้างเหมากำจัดขยะเทศบาลตำบลฝายกวาง(1ธ.ค.64 ถึง 28 ก.พ.65)ด้วยวิธี e-bidding
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. ๖๔
บก.06 จ้างกำจัดขยะ พ.ย.64
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย. ๖๔
บก.06 จ้างกำจัดขยะ ต.ค.64
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศฯกำหนดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ๒๕๖๕(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
บก.06 จ้างกำจัดขยะ ก.ย.64
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค. ๖๔
แบบ บก.๐๖ จ้างกำจัดขยะ เดือน ส.ค.๖๔
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร๑)ก.ค. ๖๔
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) มิ.ย. ๖๔
แบบ บก.๐๖ จ้างกำจัดขยะ เดือน ก.ค.๖๔
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) พ.ค.64
แบบ บก.๐๖ จ้างกำจัดขยะ เดือน มิ.ย.๖๔
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) เม.ย. ๖๔
แบบ บก.๐๖ จ้างกำจัดขยะ เดือน พ.ค.๖๔
ขายทอดตลาดวัสดุเหลือจากการรื้อถอน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) มี.ค. ๖๔
ประกาศผู้ได้ชนะ ไตรมาศที่ ๒ งบปี ๒๕๖๔
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ. ๖๔
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค. ๖๔
บก.06 จ้างกำจัดขยะ มี.ค. 64
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ม.4 ถึง ม.15
ประกาศร่างTorประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ม.4 ถึง ม.15
บก.01 ราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยาง ม.4 ถึง ม.15
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
ประกาศฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศจ้างเหมากำจัดขยะเทศบาลตำบลฝายกวาง
บก.06จ้างกำจัดขยะ เดือน ม.ค - เม.ย 64
บก.06 รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ย.๖๓
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. ๖๓
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ต.ค. ๖๓
ประกาศผู้ได้ชนะ ไตรมาศที่ ๔ งบปี ๒๕๖๓
แบบ บก.๐๖ กำจัดขยะ เดือน ต.ค.๖๓
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค. ๖๓
บก.06 จ้างกำจัดขยะ ก.ย.63
บก.06 จ้างกำจัดขยะ ส.ค.63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ก.ค. ๖๓
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) มิ.ย. ๖๓
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง article
บก.06 จ้างกำจัดขยะ ก.ค.63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. ๖๓
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๒
ราคากลางจ้างเหมากำจัดขยะ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบสขร.๑)
แบบ บ.ก.01 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราฯ ม.17 ถึง ม.12
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
บก.01 ปรับปรุงอาคารโกดังเทศบาลตำบลฝายกวาง
แผนจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พื้นที่บ้านบัวนาคพัฒนา
แบบ บก.๐๑
ประกาศฯสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน มกราคม 2563
แบบ บก.06 โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน ก.พ.63
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563(เงินอุดหนุน)
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)รอบเดือนพฤศจิกายน
ประกาศราคากลางโครงการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำเดือนธันวาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
โครงการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลฝายกวาง ระหว่างวันที่ 2 ธ.ค. 2562 ถึง 30 เม.ย. 2563
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1) รอบเดือนตุลาคม
ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะของเทศบาลตำบลฝายกวาง
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1) รอบเดือนกันยายน article
ประกาศฯ การกำหนดการกำหนดเกณฑ์การใช้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการฯ
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1) รอบเดือนสิงหาคม
ประกาศฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(เพิ่มเติม)
โครงการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำเดือน กันยายน 2562
ประกาศราคากลางโครงการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1) เดือน กรกฎาคม 2562
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1) มิถุนายน 2562
ประกาศราคากลางโครงการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลฝายกวาง
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1) พฤษภาคม
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1) เมษายน
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1) รอบเดือนมีนาคม
ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)
ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)
ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการขุดกลบ ฝังขยะ กำจัดขยะ
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)
บก.01 ถนนลาดยางผิวทางพาราฯสายบ้านใหม่เจริญไพร หมู่ที่ 9
ราคากลางซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราฯ หมู่ที่ 14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)
ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาฝังกลบและกำจัดขยะฯ
ประกาศฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศฯ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 article
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1) article
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ 3 article
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้่นที่หมู่ที่ 17
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1) article
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยทางเข้าพระธาตุศิวิไล) พื้่นที่หมู่ที่ 14
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย3 เชื่อมซอย4) พื้่นที่หมู่ที่ 13
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย7) พื้่นที่หมู่ที่ 7
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1) article
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ ศพด.เทศบาลตำบลฝายกวาง พื้นที่หมู่ 10
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัววี (ห้วยห้าใต้) หมู่ 8
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 8
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเชิงลาดคอสะพาน หมู่ 1
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเชิงลาดคอสะพาน หมู่ 1
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัววี หมู่ 8
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.มีฝาปิด หมู่ 8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. มีฝาปิด หมู่ที่ 2
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พื้่นที่หมู่ที่ 9
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าหอประชุมหมู่บ้าน พื้่นที่หมู่ที่ 5
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พื้่นที่หมู่ที่ 14
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พื้่นที่หมู่ที่ 7
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พื้นที่หมู่ที่ 11
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)
ประกาศ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พื้นที่หมู่ที่2
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พื้นที่หมู่ที่ 3
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู ลำเหมืองนาใต้ หมู่ที่ 16
ประกาศ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม พื้นที่หมู่ที่ 17
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พื้นที่ หมู่ที่ 9
ประกาศราคากลางโครงการ
ประกาศ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)
ประกาศ ฯ การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์หมดความจำเป็นจากการตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประกาศ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)
ประกาศ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่หมู่ที่ 10
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พื้นที่หมู่ที่ 4
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.พื้นที่หมู่ที่ 13
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างบันได คสล. พื้นที่หมู่ที่ 16
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พื้นที่หมู่ที่ 6
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พื้นที่หมู่ที่ 5
ประกาศ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พื้นที่หมู่ 1 (ซอย 4 เชื่อมหมู่ที่ 17)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างที่โรงจอดและก่อสร้างทางเดิน คสล.
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พื้นที่หมู่ที่8
ประกาศ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)
ประกาศ ฯ แต่งตั้งผู้ให้บริตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ฯ ประมูลงานจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งหล่ม หมู่ที่ 6
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ไม่มีฝาปิด) พื้นที่หมู่ที่ 2
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านนายคำและซอยบ้านนายแสง)พื้นที่หมู่ที่15
ประกาศ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)
ประกาศ ฯ แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร พื้นที่หมู่ที่ 1,2,4,5 และเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 15,13
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.เชื่อมทางหลวงหมายเลข 1179
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแวนโค้ง พื้นที่หมู่ที่ 8
ประกาศ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาวางท่อส่งน้ำดิบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ ระบบประปาหมู่บ้าน
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาวางท่อส่งน้ำดิบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ ระบบประปาหมู่บ้าน
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายกวาง
ประกาศ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)
ประกาศ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติม กันสาดช่องหน้าต่าง
ประกาศ ฯ ราคากลางโครงการก่อสร้างตลาดสด/ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 8
ประกาศ ฯ ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลฝายกวาง
ประกาศ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1,6 และ 9 article
ประกาศ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)
ประกาศ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายกวาง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ(ท่าวังผา)หมู่ที่15
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร
ประกาศ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)
ประกาศ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1) article
ประกาศ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)
ประกาศ ฯ ผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศ ฯ ผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศ ฯ ผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศ ฯ ผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) article
ประกาศฯ ประมูลงานจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศฯ ประมูลงานจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) article
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ฯ
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ฯ article
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ฯ
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ฯ article
ประกาศ ฯ แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศ ฯ ผลการเปิดซองสอบราคาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน
ประกาศ ฯ ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.
ประกาศ ฯ ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงสระกักเก็บน้ำประปาภูเขา
ประกาศ ฯ ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
ประกาศ ฯ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง
ประกาศ ฯ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. ซอยเชื่อมบ้านนายรักษ์ เกิดสุข(ต่อจากเดิม) พื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลฝายกวาง article
ประกาศ ฯ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสระกักเก็บน้ำประปาภูเขา พื้นที่บ้านใหม่เจริญไพร หมู่ที่ 9 ตำบลฝายกวาง
ประกาศ ฯ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 14 เครื่อง
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงสระกักเก็บน้ำประปาภูเขา พื้นที่บ้านใหม่เจริญไพร หมู่ที่ 9 ตำบลฝายกวาง article
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ฯ
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศฯ
ประกาศ ฯ ผลการเปิดซองสอบราคาฯ หมู่ที่ 10 article
ประกาศฯสอบราคาจ้างเหมาถนนคอนกรีต หมู่ที่10
ประกาศราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่หมู่ที่ 10 article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) article
ประกาศ ฯ ผลการเปิดซองสอบราคา ฯ หมู่ที่ 17
ประกาศ ฯ ผลการเปิดซองสอบราคา ฯ หมู่ที่ 16
ประกาศ ฯ ผลการเปิดซองสอบราคา ฯ หมู่ที่ 12
ประกาศ ฯ ประมูลงานจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศ ฯ ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง
ประกาศ ฯ ผลการเปิดซองสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประกาศ ฯ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประกาศ ฯ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7
ประกาศ ฯ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6
ประกาศ ฯ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5
ประกาศ ฯ ราคากลางโครงการขุดลอกและขยายสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 12
ประกาศ ฯ ราคากลางโครงการก่อสร้างคันคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันดิน หมู่ที่17
ประกาศ ฯ ราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16
ประกาศ ฯ สอบราคาจ้างเหมาวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างคันคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันดิน
ประกาศ ฯ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกและขยายสระกักเก็บน้ำ หมู่ 12
ประกาศ ฯ สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลฝายกวาง
ประกาศ ฯ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประกาศ ฯ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเมรุ คสล.พื้นที่บ้านใหม่นาสา หมู่ที่ 13
ประกาศ ฯ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประกาศ ฯ ราคากลางโครงการก่อสร้างเมรุ คสล.หมู่ที่ 13 บ้านใหม่นาสา
ประกาศ ฯ ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง
ประกาศ ฯ ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ฯ
ประกาศ ฯ เรื่อง ประมูลงานจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ฯ เรื่อง ประมูลงานจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ฯ ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญมาก
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกาศ ฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแวนโค้ง
ประกาศ ฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ฯ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ
ประกาศฯ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)
ประกาศฯ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)
ประกาศฯ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1)
ประกาศฯ เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม พื้นที่หมู่ที่ 10
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม พื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลฝายกวาง
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปี 2557
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปี 2557
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานภาหนะ
ประกาศ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างขุดสระเก็บน้ำและวางท่อฯ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e aution)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
ขอแก้ไขประกาศฯ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e aution)
ประกาศฯ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคันคอนกรีตป้องกันน้ำ
ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e aution)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์ฯเด็กบ้านแวนโค้ง
ประกาศโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศโครงการประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงผิวถนน capeseal
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ประเภทอาคาร
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน 6 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ประเภทถนน
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวทางเคพซีล สายแวนโค้ง - บ้านสันติสุข
ประกาศสอบราคา จำนวน 9 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง 6 โครงการ"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"