ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลฝสยกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


ที่ตั้งและอาณาเขตพื้นที่ตำบลฝายกวาง article


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
เกี่ยวกับเทศบาล

ข้อมูลทั่วไป article
จำนวนครัวเรือนและประชากร article
เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลฝายกวาง article
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจการพัฒนา article
อำนาจหน้าที่และภารกิจตามกฎหมาย article"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"