ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 2 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
E-Learning
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจการพัฒนา article

1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  
- เป้าประสงค์
      
 ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตแบะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ตามแนวพระราชดำริ      “เศรษฐกิจพอเพียง”  
แนวทางการพัฒนา
1.1  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
1.2  พัฒนาเกษตรพื้นฐาน  และปัจจัยการผลิต
1.3  บำรุงและส่งเสริมการฝึก  การประกอบอาชีพของราษฎร์

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสร้างโอกาสเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชน
-  เป้าประสงค์
 ภาคการเกษตร  อุตสาหกรรม   การท่องเที่ยว  และการบริการ  ได้รับการพัฒนาให้มี ศักยภาพสูงขึ้น
 - แนวทางการพัฒนา    
2.1 พัฒนาด้านการเกษตร  เพื่อการบริโภค  การซื้อขายภายในประเทศ  และส่งออก   
2.2  พัฒนาธุรกิจขนาดเล็ก  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัวและผู้ประกอบการ SMEs ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ    พัฒนาการพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน  และกิจการสหกรณ์ พัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหาร  การบริการ  และการแข่งขัน

3. ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาที่ยั่งยืน
- เป้าประสงค์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู  ดูแลรักษา  และนำไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
ระบบโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของหมู่บ้าน ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
 
แนวทางการพัฒนา  
3.1  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  
3.2  ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสารณภัย  
3.3  จัดหมีการรักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษา  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
3.4  สร้างเครือข่ายการเรียนรู้เป็นเมืองน่าอยู่ 

 4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทุนทางสังคม  และการสงเคราะห์- เป้าประสงค์   
หมู่บ้านคิดเป็นทำเป็น  สามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้อย่างเป็นกระบวนการ   คนมีคุณภาพ  มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม  มีความสุข  มีสุขภาพดี มีวัฒนธรรม              
ครอบครัวอบอุ่น  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล  และคุ้มครองทางสังคม

แนวทางการพัฒนา  
4.1  ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์   การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  เยาวชน คนชรา                
      ผู้พิการ   และผู้ด้อยโอกาสอื่น
4.2  ส่งเสริมสุขภาพ  การกีฬาและนันทนาการ  และพัฒนาสถาบันครอบครัว
4.3  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4.4  ส่งเสริมบำรุงรักษาศิลปะ  ศาสนา  การศึกษา  จารีประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ           
      วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
4.5  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4.6  พัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.7  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- เป้าประสงค์ 
สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการและเพิ่มประมิทธิภาพ
การปฏิบัติงานขององค์กร  บุคลากร  มีโครงสร้างระบบ/กระบวนการทำงาน  โปร่งใส  
เป็นธรรมและระเบียบกฎหมาย  ที่เอื้อต่อการพัฒนาและการบริการประชาชน
แนวทางการพัฒนา
5.1  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
5.2  สร้างจริยธรรมและคุณธรรมแก่ข้าราชการและทุกภาคส่วนในสังคม
5.3  เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก
5.4 พัฒนาองค์กรเกี่ยวกับเทศบาล

ข้อมูลทั่วไป article
จำนวนครัวเรือนและประชากร article
ที่ตั้งและอาณาเขตพื้นที่ตำบลฝายกวาง article
เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลฝายกวาง article
อำนาจหน้าที่และภารกิจตามกฎหมาย article"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"