ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 24 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน  เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำขอร้องจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
E-Learning
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์


แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน การดับไฟ

ดาวโหลด แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน การดับไฟ >>> report black out fire.pdf
ดาวโหลดแบบฟอร์ม

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561 article
แบบฟร์อมร้องเรียนร้องทุกข์
หนังสือขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) article
แบบ พ.1 คำขออนุญาตตั้งหอพัก
แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย
หนังสือรับรองบ้านไม่มีเลขที่
หนังสือรับรองบ้านเช่า กรณีไม่มีสัญญาเช่า
หนังสือรับรองนักเรียน (กรณีประสบภัย)
แบบสัมภาษณ์สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบภัย
แบบคำขอมี/เปลี่ยนแปลงบัตรประจำตัว อปพร.
แบบรับแจ้งเหตุการณ์ไฟไหม้
หนังสือแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ท. 17 ก.พ. 2556
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างที่พักอาศัย
หลักฐานที่ต้องใช้ในการทำบัตรผู้พิการ
แบบคำขอจดทะเบียนพานิชย์
แบบฟอร์มขอยกเลิกภาษีป้าย
แบบขอความอนุเคราะห์น้ำเพื่อใช้อุปโภค - บริโภค วันหยุด
แบบขอความอนุเคราะห์น้ำเพื่อใช้อุปโภค - บริโภค วันทำการ
ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลาง
แบบคำร้องขอรับสวัสดิการชุมชนตำบลฝายกวาง
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ article
แบบฟอร์มแจ้งยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพ article
ดาวโหลดใบสมัครสมาชิก ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลฝายกวาง
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
แบบฟอร์มสำรวจความเสียหายสาธารณภัยด้านพืช
แบบฟอร์มสำรวจความเสียหายสาธารณภัย (ภัยธรรมชาติ)
แบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"