ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 4 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนเทศบาลตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


แบบ พ.1 คำขออนุญาตตั้งหอพัก

จัดตั้งหอพัก.pdf

 
ดาวโหลดแบบฟอร์ม

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561 article
แบบฟร์อมร้องเรียนร้องทุกข์
หนังสือขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) article
แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย
หนังสือรับรองบ้านไม่มีเลขที่
หนังสือรับรองบ้านเช่า กรณีไม่มีสัญญาเช่า
หนังสือรับรองนักเรียน (กรณีประสบภัย)
แบบสัมภาษณ์สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบภัย
แบบคำขอมี/เปลี่ยนแปลงบัตรประจำตัว อปพร.
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน การดับไฟ
แบบรับแจ้งเหตุการณ์ไฟไหม้
หนังสือแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ท. 17 ก.พ. 2556
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างที่พักอาศัย
หลักฐานที่ต้องใช้ในการทำบัตรผู้พิการ
แบบคำขอจดทะเบียนพานิชย์
แบบฟอร์มขอยกเลิกภาษีป้าย
แบบขอความอนุเคราะห์น้ำเพื่อใช้อุปโภค - บริโภค วันหยุด
แบบขอความอนุเคราะห์น้ำเพื่อใช้อุปโภค - บริโภค วันทำการ
ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลาง
แบบคำร้องขอรับสวัสดิการชุมชนตำบลฝายกวาง
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ article
แบบฟอร์มแจ้งยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพ article
ดาวโหลดใบสมัครสมาชิก ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลฝายกวาง
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
แบบฟอร์มสำรวจความเสียหายสาธารณภัยด้านพืช
แบบฟอร์มสำรวจความเสียหายสาธารณภัย (ภัยธรรมชาติ)
แบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"