ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 19 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน  เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำขอร้องจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
E-Learning
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์


ประกาศ ฯ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง

ดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติม >>>Procurement Contract improve upon the municipal office building.pdf
ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ต.ค. ๖๕
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาศ4.65
รับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร๑)ก.ย. ๖๕
ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลฝายกวาง
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใชัอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 (เทศบัญญัติปี 2566)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ส.ค. ๖๕
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ 8
แบบ บก.01 และแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน โครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ก.ค. ๖๕
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาศที่ 3/2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) มิ.ย. ๖๕
ร่างประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า
ราคากลางและTor จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าจำนวน ๑ คัน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) รถกระเช้าไฟฟ้า
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) พ.ค. ๖๕
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) เม.ย ๖๕
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)
ประกาศผู้ได้ชนะ ไตรมาศที่ ๒ งบปี ๒๕๖๕
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) มี.ค. ๖๕
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ศพด.ทต.ฝายกวาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ศพด.ทต.ฝายกวาง
ประกาศTorประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ศพด. ทต.ฝายกวาง
ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ศพด.ทต.ฝายกวาง (บก.๐๑)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ก.พ. ๖๕
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ม.ค. ๖๕
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ธ.ค. ๖๔
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. ๖๔
ประกาศจ้างเหมากำจัดขยะเทศบาลตำบลฝายกวาง(1ธ.ค.64 ถึง 28 ก.พ.65)ด้วยวิธี e-bidding
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. ๖๔
บก.06 จ้างกำจัดขยะ พ.ย.64
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย. ๖๔
บก.06 จ้างกำจัดขยะ ต.ค.64
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศฯกำหนดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ๒๕๖๕(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
บก.06 จ้างกำจัดขยะ ก.ย.64
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค. ๖๔
แบบ บก.๐๖ จ้างกำจัดขยะ เดือน ส.ค.๖๔
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร๑)ก.ค. ๖๔
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) มิ.ย. ๖๔
แบบ บก.๐๖ จ้างกำจัดขยะ เดือน ก.ค.๖๔
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) พ.ค.64
แบบ บก.๐๖ จ้างกำจัดขยะ เดือน มิ.ย.๖๔
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) เม.ย. ๖๔
แบบ บก.๐๖ จ้างกำจัดขยะ เดือน พ.ค.๖๔
ขายทอดตลาดวัสดุเหลือจากการรื้อถอน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) มี.ค. ๖๔
ประกาศผู้ได้ชนะ ไตรมาศที่ ๒ งบปี ๒๕๖๔
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ. ๖๔
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค. ๖๔
บก.06 จ้างกำจัดขยะ มี.ค. 64
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ม.4 ถึง ม.15
ประกาศร่างTorประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ม.4 ถึง ม.15
บก.01 ราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยาง ม.4 ถึง ม.15
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
ประกาศฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศจ้างเหมากำจัดขยะเทศบาลตำบลฝายกวาง
บก.06จ้างกำจัดขยะ เดือน ม.ค - เม.ย 64
บก.06 รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ย.๖๓
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. ๖๓
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ต.ค. ๖๓
ประกาศผู้ได้ชนะ ไตรมาศที่ ๔ งบปี ๒๕๖๓
แบบ บก.๐๖ กำจัดขยะ เดือน ต.ค.๖๓
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค. ๖๓
บก.06 จ้างกำจัดขยะ ก.ย.63
บก.06 จ้างกำจัดขยะ ส.ค.63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ก.ค. ๖๓
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) มิ.ย. ๖๓
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง article
บก.06 จ้างกำจัดขยะ ก.ค.63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. ๖๓
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๒
ราคากลางจ้างเหมากำจัดขยะ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบสขร.๑)
แบบ บ.ก.01 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราฯ ม.17 ถึง ม.12
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
บก.01 ปรับปรุงอาคารโกดังเทศบาลตำบลฝายกวาง
แผนจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พื้นที่บ้านบัวนาคพัฒนา
แบบ บก.๐๑
ประกาศฯสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน มกราคม 2563
แบบ บก.06 โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน ก.พ.63
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563(เงินอุดหนุน)
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1)รอบเดือนพฤศจิกายน
ประกาศราคากลางโครงการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำเดือนธันวาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
โครงการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลฝายกวาง ระหว่างวันที่ 2 ธ.ค. 2562 ถึง 30 เม.ย. 2563
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบ สขร.1) รอบเดือนตุลาคม
ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะของเทศบาลตำบลฝายกวาง
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลฝายกวาง (แบบ สขร.1) รอบเดือนกันยายน article
ประกาศฯ การกำหนดการกำหนดเกณฑ์การใช้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการฯ"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"