ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 17 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน  เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำขอร้องจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
E-Learning
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์


ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2558

 เทศบาลตำบลฝายกวาง  รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน       ตั้งแต่วันที่ 1 –   30พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30-16.00น.      (เว้นวันหยุดราชการ)      ณ สำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง  หรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 054-883507


คุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ  2558

1.มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลฝายกวาง
2.เป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อน  วันที่  1  ตุลาคม  2497  และไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน
กรณีไม่ปรากฎวันที่  เดือนเกิด ในทะเบียนบ้าน  ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่  1  มกราคม  ของปีนั้น
3. ไม่เป็นผู้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่  เงินบำนาญ  เบี้ยหวัด  บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ผู้ที่ได้รับเงินเดือน  ค่าตอบแทน  รายได้ประจำ  หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ  ยกเว้นผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ตามระเบียบฯ
4.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ข้าราชการการเมืองระดับชาติและท้องถิ่นทุกรูปแบบ เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น


ขั้นตอนการยื่นคำขอ 

          
    ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนเพื่อยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อเทศบาลตำบลฝายกวาง   ผู้สูงอายุจะต้องนำเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยมีหลักฐานดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน             จำนวน    1   ชุด  
2. สำเนาทะเบียนบ้าน               จำนวน    1   ชุด  
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก          จำนวน    1  ชุด  (กรณีประสงค์จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร) 
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนผู้สูงอายุ

               กรณีผู้สูงอายุไม่สามารถไปยื่นลงทะเบียนด้วยตนเองได้  สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่น (ญาติ) ไปยื่นแทนได้ โดยให้แนบสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ยื่นแทนด้วย

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


            ผู้สูงอายุจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2557 เป็นต้นไป (ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง)  ปัจจุบันการจ่ายเบี้ยจะจ่ายแบบขั้นบันไดดังนี้

               อายุ  60-69    ปี      จะได้รับเบี้ยฯ   เดือนละ     600   บาท
               อายุ  70-79    ปี     จะได้รับเบี้ยฯ    เดือนละ     700   บาท
               อายุ  80-89    ปี     จะได้รับเบี้ยฯ    เดือนละ     800   บาท 
               อายุ  90 ปี ขึ้นไป   จะได้รับเบี้ยฯ    เดือนละ  1,000   บาท

 


  

ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ
ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ  2558


         
    การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ตั้งแต่วันที่ 1– 30 พฤศจิกายน 2557  เวลา08.30-16.00น.(เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวางหรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 054-883507

คุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ในปีงบประมาณ  2558
1. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตตำบลฝายกวาง และไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
2. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
3. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
4. มีสัญชาติไทย


ขั้นตอนการรับลงทะเบียนผู้พิการ 
 การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ซึ่งรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการ ลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปต่อเทศบาลตำบลฝายกวาง  โดยมีหลักฐานดังนี้

1.  สำเนาทะเบียนบ้านคนพิการ                            จำนวน   1  ชุด
2.  สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ/สมุดคนพิการ         จำนวน   1  ชุด
3.  สมุดบัญชีเงินฝาก                                        จำนวน   1  ชุด
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนคนพิการ


 กรณีผู้พิการไม่สามารถไปยื่นลงทะเบียนด้วยตนเองได้  สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่น (ผู้ที่ดูแลคนพิการอยู่)  ไปยื่นแทนได้  โดยให้แนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ยื่นแทนด้วย


การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ  

      
     ผู้พิการจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ  รายละ  800  บาท/เดือน      เริ่มรับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557  เป็นต้นไป  (ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง)

หมายเหตุ  
1. ผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในเขต
ตำบลฝายกวาง แล้วยังไม่มาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยกับเทศบาลตำบลฝายกวาง ให้มาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพที่เทศบาลตำบลฝายกวาง   ตามกำหนดเวลา ที่เปิดรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558
2.  ผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  จะได้รับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ2558  ซึ่งจะได้รับเบี้ยยังชีพเริ่มเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 article
ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
ประกาศฯ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2565
ประกาศฯ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
ประกาศฯ เรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง article
ประกาศฯ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2565
ประกาศฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2565 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) article
สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ภาคความเหมาะสมที่ใช้กับตำแหน่ง(ภาค ข.) article
ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น article
ประชาสัมพันธ์สำเนารายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 article
เทศบาลตำบลฝายกวางรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2565 article
ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
ประชาสัมพันธ์ รายงานงบแสดงสถานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน เมษายน 2565
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศฯ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศฯ เรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ มีนาคม 2565
ข้อมูลสถิติการใช้บริการ 65
ประกาศฯงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 article
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
ประกาศฯ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2/2565
ประกาศฯ เรื่อง สำเนารายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ 2564 article
ขอประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปีการศึกษา 2565 article
ประกาศฯเรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 article
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น article
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากบ้านฝายกวาง ม.1 ทางวัดบ้านฝายกวาง มีความประสงค์ ดำเนินการก่อสร้างกุฏิสงฆ์วัดบ้านฝายกวาง หลังใหม่ขึ้นมาทดเแทนหลังเก่าที่เสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ ผู้รับจ้างท่านใดสนใจโครงการก่อสร้างดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางผู้ใหญ่ article
ประชาสัมพันธ์จากกรมการจัดหางาน แจ้งเรื่องการบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ผ่านเว็บไซต์ www.doe.go.th article
ประกาศฯงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 article
ประกาศฯรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 article
ประกาศฯ เรื่อง รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายภาครัฐของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2564 article
ประกาศฯงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
ประกาศฯ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนตุลาคม 2564ประจำปีงบประมาณ 2565 article
ประกาศฯ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง article
ประกาศฯ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกันยายน 2564 article
ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศฯรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 article
ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง ประกาศรายงานผลการใช้พลังงาน (น้ำมัน ไฟฟ้า) ของเเทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 article
ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ article
ประกาศฯงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2564
ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร article
ประกาศฯ เรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 article
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทาง http://www.phayao.go.th/
ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล article
ประกาศฯเรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ2564 article
ประกาศฯงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 article
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับชำระภาษี ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายใน 30 มิถุนายน 2564 article
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 article
ประกาศฯ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนเมษายน 2564 article
คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง article
คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง article
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง article
ข้อมูลสถิติผู้มารับบริการเทศบาลตำบลฝายกวาง พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) article
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) article
ประกาศฯ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน มีนาคม 2564 article
ประกาศฯ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 article
ประกาศฯกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลฝายกวาง article
ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล article
ประกาศฯ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 article
ประกาศฯ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 article
ประกาศฯการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2564 article
ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ article
ประกาศฯงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน มกราคม 2564 article
ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง article
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ 2563
รายการงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลื้อกตั้ง
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลฝายกวาง
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม2563
รายการแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศฯงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
ประกาศฯ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 article
ประกาศฯเรื่องงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 article
เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศฯ เรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนกันยายน 2563ประจำปีงบประมาณ 2563 article
ประกาศฯ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 2563 article
ประกาศฯ เรื่องงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 article
ประกาศฯงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 article
ประกาศฯ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 article
ประกาศฯงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2563
ประกาศฯงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ประกาศฯงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง(แบบสขร.1)
โครงการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำเดือนเมษายน 2563
ประกาศฯ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือน มีนาคม 2563
รายงานติดตามแผนพัฒนา 2562
ประกาศฯงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง สำเนารายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ 2562
ประกาศฯงบแสดงฐานะการเงิน มกราคม 2563
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลฝายกวาง
ประกาศฯ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ธันวาคม 2562
ประกาศฯ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"