ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 26 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน  เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำขอร้องจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
E-Learning
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์

ประกาศฯ เรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างarticle
ประกาศฯ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2565
ประกาศฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2565article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)article

ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์)ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลฝายกวางชั้น 3

สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ภาคความเหมาะสมที่ใช้กับตำแหน่ง(ภาค ข.)article
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"