ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 8 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลฝสยกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนมีนาคม 2562article

ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ประกาศฯ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562article

เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฝายกวาง เปิดรับแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งของตำบลฝายกวาง
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 article

เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562(สำนักปลัด)article
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"