ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 5 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลฝายกวาง เพื่อพ่อหลวง
ร้านค้าชุมชนตำบลฝายกวาง


เกี่ยวกับเทศบาล


ข้อมูลทั่วไป

 

 

ประวัติความเป็นมา          

  ตำบลฝายกวาง จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19มกราคม2539

 

 และได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลฝายกวาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

  เมื่อวันที่17กรกฎาคม 2551 มีสำนักงานตั้งอยู่

 

เลขที่ 129 หมู่ 10 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

 

 

   คำขวัญตำบลฝายกวาง 

 

      ถิ่นสามวัฒนธรรม         คือ   วัฒนธรรมคนเมืองเหนือ คนที่มีเชื้อสายจากประเทศลาวและคนไทลื้อ  

     งามล้ำน้ำใจ                 คือ   อัธยาศัยดีไมตรีที่ดี

    ยึดมั่นในธรรมะ             คือ   ปฏิบัติตามคำสอนของศาสนา อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    สักการะครูบาคำหล้า    คือ   พระเกจิอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพ

 

 

   ลักษณะภูมิประเทศ

 

   ตำบลฝายกวางมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา

 

  โดยมีภูเขาวางตัวทางทิศใต้และทิศตะวันตก

 

  โดยลาดเอียงเป็นพื้นราบทางตอนกลางถึงทิศเหนือ

 

 

 มีแม่น้ำแวนไหลจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือ

  และแม่น้ำลาวไหลจากทางทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก

  ทำให้พื้นที่ราบมีความเหมาะสมแก่การทำการเกษตร เพาะปลูก ทำไร่ และสวน  

 

 

 

จำนวนครัวเรือนและประชากร

ตำบลฝายกวางประกอบด้วย 17 หมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน 3,687 ครัวเรือน

จำนวนประชากร 8,826 คน (ข้อมูลเดือนสิงหาคม 2559)

ประชากรชาย 4,342 คน

ประชากรหญิง 4,484 คน

ที่ตั้งและอาณาเขตพื้นที่ตำบลฝายกวาง

ที่ทำการเทศบาลตำบลฝายกวาง เลขที่ 129 หมู๋ 10 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเชียงคำ และห่างจากอำเภอเชียงคำประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดพะเยาประมาณ 80 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 806 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ  ติดตำบลน้ำแวน ตำบลทุ่งผาสุข ตำบลเวียง ตำบลร่มเย็น                           

ทิศตะวันออก ติดตำบลแม่ลาว 

ทิศใต้  ติดตำบลงิม และตำบลออย อำเภอปง

ทิศตะวันตก  ติดตำบลทุ่งรวงทอง ตำบลห้วยยางขาม 
ตำบลจุน อำเภอจุน
 
จำนวนพื้นที่ทั้งหมด 167  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 104,375 ไร่ จำแนกเป็น
ที่อยู่อาศัย  จำนวน 4,259 ไร่     ที่เลี้ยงสัตว์   จำนวน 11,331 ไร่
ที่ทำไร่      จำนวน 14,624 ไร่    ที่สาธารณะ   จำนวน 1,746 ไร่
ที่ว่างเปล่า  จำนวน   1,560 ไร่       ที่นา           จำนวน 9,132 ไร่
ที่สวน        จำนวน 6,131 ไร่      ที่ทำประมง   จำนวน 349 ไร่
ที่ป่าไม้      จำนวน 55,243 ไร่

 

เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลฝายกวางarticle

 สัญลักษณ์เทศบาลตำบลฝายกวาง มีองค์ประกอบ คือ

 ฝาย หมายถึง การแสดงออกถึงความสามัคคีของคนรุ่นก่อนที่ร่วมมือกันสร้างฝายโดยใช้แสงไฟ จากไม้ชนิดหนึ่งติดไฟส่องสว่าง ซึ่งเรียกว่า “กวาง” สำหรับก่อสร้างฝายในตอนกลางคืน ซึ่งเป็นที่มาของตำบลฝายกวาง

ต้นไม้ หมายถึง ต้นไม้เต็ง ไม้รังซึ่งมียางที่มีคุณสมบัติติดไฟง่าย มีลักษณะคล้ายกับหินย้อย ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “กวาง”  ซึ่งใช้กวางมาเผา ให้แสงสว่างในการก่อสร้างฝายในเวลากลางคืนเพื่อให้แล้วเสร็จทันต่อการใช้งาน จึงมีชื่อเรียกขานฝายลูกนี้ว่า “ฝายกวาง”

ภูเขาและสายน้ำ หมายถึง ตำบลฝายกวางเป็นพื้นที่  มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้และแม่น้ำมี ความเหมาะสมในการประกอบอาชีพของเกษตรกร

พระธาตุขุนห้วยสวดในเงาครูบาคำหล้า หมายถึง เป็นที่สักการบูชา และเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของประชาชนตำบลฝายกวาง

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาarticle

1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสร้างโอกาสเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชน

3. ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาที่ยั่งยืน 


4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทุนทางสังคม  และการสงเคราะห์

  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"