ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 16 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน  เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำขอร้องจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
E-Learning
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์


เกี่ยวกับเทศบาล


ข้อมูลทั่วไปarticle

ประวัติความเป็นมา

         

ตำบลฝายกวาง จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19มกราคม2539

และได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลฝายกวาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่17กรกฎาคม 2551

มีสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 129 หมู่ 10 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา


คำขวัญตำบลฝายกวาง 

ถิ่นสามวัฒนธรรม         คือ   วัฒนธรรมคนเมืองเหนือ คนที่มีเชื้อสายจากประเทศลาวและคนไทลื้อ  

งามล้ำน้ำใจ                 คือ   อัธยาศัยดีไมตรีที่ดี

ยึดมั่นในธรรมะ             คือ   ปฏิบัติตามคำสอนของศาสนา

                                  อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

สักการะครูบาคำหล้า     คือ   พระเกจิอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพ

 

ลักษณะภูมิประเทศ 

ตำบลฝายกวางมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา

โดยมีภูเขาวางตัวทางทิศใต้และทิศตะวันตก

โดยลาดเอียงเป็นพื้นราบทางตอนกลางถึงทิศเหนือ

มีแม่น้ำแวนไหลจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือ 

และแม่น้ำลาวไหลจากทางทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก

ทำให้พื้นที่ราบมีความเหมาะสมแก่การทำการเกษตร เพาะปลูก ทำไร่ และสวน  

 

 

 

จำนวนครัวเรือนและประชากรarticle

ตำบลฝายกวางประกอบด้วย 17 หมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน 3,719 ครัวเรือน

จำนวนประชากร 8,812 คน (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2561)

ประชากรชาย 4,343 คน

ประชากรหญิง 4,469 คน

ที่ตั้งและอาณาเขตพื้นที่ตำบลฝายกวางarticle

ที่ทำการเทศบาลตำบลฝายกวาง เลขที่ 129 หมู่ 10

ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเชียงคำ

และห่างจากอำเภอเชียงคำประมาณ 8 กิโลเมตร

ห่างจากจังหวัดพะเยาประมาณ 80 กิโลเมตร

และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 806 กิโลเมตร

มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ  ติดตำบลน้ำแวน ตำบลทุ่งผาสุข ตำบลเวียง ตำบลร่มเย็น                           

ทิศตะวันออก ติดตำบลแม่ลาว 

ทิศใต้  ติดตำบลงิม และตำบลออย อำเภอปง

ทิศตะวันตก  ติดตำบลทุ่งรวงทอง ตำบลห้วยยางขาม 
ตำบลจุน อำเภอจุน
 
จำนวนพื้นที่ทั้งหมด 167  ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 104,375 ไร่ จำแนกเป็น
 
ที่อยู่อาศัย  จำนวน 4,259 ไร่     ที่เลี้ยงสัตว์   จำนวน 11,331 ไร่
ที่ทำไร่      จำนวน 14,624 ไร่    ที่สาธารณะ   จำนวน 1,746 ไร่
ที่ว่างเปล่า  จำนวน   1,560 ไร่       ที่นา           จำนวน 9,132 ไร่
ที่สวน        จำนวน 6,131 ไร่      ที่ทำประมง   จำนวน 349 ไร่
ที่ป่าไม้      จำนวน 55,243 ไร่

 

เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลฝายกวางarticle

 

สัญลักษณ์เทศบาลตำบลฝายกวาง 

มีองค์ประกอบ คือ

ฝาย หมายถึง การแสดงออกถึงความสามัคคีของคนรุ่นก่อนที่ร่วมมือกันสร้างฝายโดยใช้แสงไฟ จากไม้ชนิดหนึ่งติดไฟส่องสว่าง ซึ่งเรียกว่า “กวาง” สำหรับก่อสร้างฝายในตอนกลางคืน ซึ่งเป็นที่มาของตำบลฝายกวาง

ต้นไม้ หมายถึง ต้นไม้เต็ง ไม้รังซึ่งมียางที่มีคุณสมบัติติดไฟง่าย มีลักษณะคล้ายกับหินย้อย ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “กวาง”  ซึ่งใช้กวางมาเผา ให้แสงสว่างในการก่อสร้างฝายในเวลากลางคืนเพื่อให้แล้วเสร็จทันต่อการใช้งาน จึงมีชื่อเรียกขานฝายลูกนี้ว่า “ฝายกวาง”

ภูเขาและสายน้ำ หมายถึง ตำบลฝายกวางเป็นพื้นที่  มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้และแม่น้ำมี ความเหมาะสมในการประกอบอาชีพของเกษตรกร

พระธาตุขุนห้วยสวดในเงาครูบาคำหล้า หมายถึง
เป็นที่สักการบูชา และเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของประชาชนตำบลฝายกวาง

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจการพัฒนาarticle

วิสัยทัศน์

                   “ฝายกวางเป็นเมืองพัฒนา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 พันธกิจ

                    “ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน”

 ประกอบด้วย 5 ด้านดังนี้

          1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ดิน น้ำ ป่า อุดมสมบูรณ์ ขยะ น้ำเสียลดลง”

          2. ด้านเศรษฐกิจ “มีงานทำ กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้ลด”

          3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน “น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี เทคโนโลยีเพียงพอ”

          4. ด้านสังคม “สร้างสังคมอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง”

           5. ด้านการเมืองการบริการ “โปร่งใส คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้”

ก่อนหน้า12ถัดไป
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"