ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนเทศบาลตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


กิจกรรมเทศบาล


กิจกรรม "ถนนสะอาด น่ามอง" article

 กิจกรรม "ถนนสะอาด น่ามอง" ดูแลรักษา เก็บ และกำจัดขยะมูลฝอยบริเวณถนนสายหลักที่รับผิดชอบ เพื่อให้ถนนสายหลักและสายรองของอำเภอเชียงคำ สะอาดน่ามอง มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทาง เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่เพื่อบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีและขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2563article

 เทศบาลตำบลฝายกวาง ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ในการจัดเก็บภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 9-24 กรกฎาคม 2563

ประชุมผู้ปกครอง ศพด.

  วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ประชุมผู้ปกครอง ศพด. ก่อนเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

 กิจกรรมศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพ

 โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2563

ก่อนหน้า123456789...7980ถัดไป
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"