ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำขอร้องจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
E-Learning
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์


กิจกรรมเทศบาล

 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.  นายพิเนก  บุญมา รองนายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลฝายกวาง ชั้น 3

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
โครงการอบรมเพิ่มความรู้ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลฝายกวาง ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มความรู้ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ขึ้นเมื่อวันที่  28 – 30  มีนาคม  2565  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้  และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนบทบาทหน้าที่ในการบริหารองค์กร  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  และประโยชน์สูงสุดในการจัดการบริการสาธารณะ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้  โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย  คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลฝายกวาง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง  และบุคลากร  ของเทศบาลตำบลฝายกวาง

การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 8.4.65
ก่อนหน้า123456789...8687ถัดไป
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"