ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 26 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน  เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำขอร้องจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
E-Learning
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์


กิจกรรมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตกิจกรรมเทศบาล

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล 2564
กิจกรรมแสดงพลังร่วมกันต่อต้านการทุจริต 2564
โครงการรวมพลังปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
โครงการอบรมเพิ่มความรู้ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 8.4.65
โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 article
กิจกรรมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจำปี 2564
โรงพยาบาลเชียงคำบริการฉีดวัคซีน โควิด-19 นอกสถานพยาบาล article
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 article
ตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2564 article
โครงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก ปี 2564
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ “ มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระชนมพรรษา ๔๓ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ article
ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564 article
ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 article
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ณ พระตำหนักกรมหลวงชุมพรฯ article
ประชุมเพื่อพิจารณาการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง article
การประชุมสภาเทศบาลตำบลฝายกวางครั้งแรก article
ประกาศเจตจำนงในการบริหารด้วยความสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการบรรยายธรรมะเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย article
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน article
ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลฝายกวาง ปีงบประมาณ 2564 article
ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 article
กิจกรรมแบ่งปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้มแก่ผู้ยากไร้ ในตำบลฝายกวาง article
สืบสานประเพณี ตักบาตรเทโวโรหนะ article
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายในการดำรงชีวิต
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลฯ article
กิจกรรมออกกำลังกาย
กิจกรรม "ถนนสะอาด น่ามอง" article
ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่เพื่อบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีและขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2563 article
ประชุมผู้ปกครอง ศพด.
กิจกรรมศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
พิธีทำบุญเพื่อเป็นพระราชกุศลฯ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ article
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ article
ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช​มหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562 article
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2562 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว article
โครงการประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี 2562 article
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร article
โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ ณ วัดหมู่ 1 และหมู่ 11 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา article
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดทำโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลฝายกวาง article
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลฝายกวาง article
โครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายในการดำรงชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562 article
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลฝายกวาง article
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา article
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 article
ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 article
ร่วมโครงการสืบสานตำนานไทลื้อ ครั้งที่ 19 article
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 article
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 article
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บริเวณพระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สำนักปฏิบัติธรรมบ้านใหม่นาสา หมู่ที่ 13 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และรับชมการถ่ายทอดสด การเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ประสาท เพื่อให้ประชาชนเฝ้าละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมโรงเร article
ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ณ สวนสุขภาพ ๑๐๐ ปี อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา article
เดินทางไปร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทฯในการเสด็จเรียบพระนครกรุงเทพมหานคร article
โครงการสืบสานตำนานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 article
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า article
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2562
ภารกิจระงับไฟป่าโดย เทศบาลตำบลฝายกวาง ร่วมกับผู้นำในท้องที่ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา article
ร่วมขบวนแห่เครื่องสักการะ ในงานพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา article
ร่วมกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ สู่อาชีพแห่งทศวรรษที่ 21 article
งานอนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 ประจำปี 2562 article
กิจกรรมงานวันเด็ก เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2562 article
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลฝายกวาง article
งานพิธีบวงสรวง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ article
ร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ที่จังหวัดพะเยา วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2561 article
ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ ถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและภวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 article
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 article
โครงการประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี ๒๕๖๑ article
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯที่ว่าการอำเภอเชียงคำ article
ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต article
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต article
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต article
โครงการอบรมศาสนพิธีและมารยาทไทยในศาสนพิธี article
พิธีเปิดป้ายศูนย์คุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือด้านกฎหมายฯ article
ร่วมงาน "สืบสานตำนานไทลื้อ ครั้งที่ 18” ณ วัดพระธาตุสบแวน ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา article
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลฝายกวาง article
ร่วมกิจกรรม ”จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” ฯ article
ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 article
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 article
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 87 รูป ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 article
โครงการทำบุญตักบาตรทุกวันพระฯ article
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 article
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน article
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยลเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษ article
พิธีหล่อเทียนพรรษาฯ article
อบรมเพิ่มศักยภาพฯ ปี 2561 article
ซ้อมแผน ศพด.ในตำบลฝายกวาง article
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 article
ร่วมจัดขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มายังลานสวนสุขภาพ 100 ปี ในงาน”ปะเวณี ปีใหม่เมือง” เทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จุ้มอก เย็นใจ ปีใหม่เมือง ปี 2561 article
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ณ เทศบาลตำบลฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา article
ร่วมพิธีเปิดงานพ่อขุนงำเมืองจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"