ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 8 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลฝสยกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


กิจกรรมเทศบาล


ประชุมผู้ปกครอง ศพด.

  วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ประชุมผู้ปกครอง ศพด. ก่อนเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

 กิจกรรมศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพ

 โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
พิธีทำบุญเพื่อเป็นพระราชกุศลฯ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์article
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"