ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนเทศบาลตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


สำนักปลัด

 

ว่าที่ร้อยตรี ศรีจันทร์  ใจไหว

ปลัดเทศบาล


                                                                      นางธัญญานุช  ศรีสมบัติ  

                                                                           รองปลัดเทศบาล 

 


นางธนัญญา   จิตวงศนันท์    

หัวหน้าสำนักปลัด  

 

                                                                                                                            

                                       นางธนัญญา  จิตวงศนันท์                                                    

                                     หัวหน้าสำนักปลัด  รักษาราชการแทน                                 

                                         หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ                                                        

                      

                                                                                                                                

   นางสาวละอองดาว แสงศรีจันทร์      างสาววิไลวรรณ เชื้อสะอาด                             

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ           


                                                

      นางสายสมร  ทองล้วน                สิบเอกสมหมาย  แสวงผล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ              นิติกรชำนาญการ

 

                                                         

             นางชลดา  บำรุงชู                           นายเทวา  ดวงบุผา

        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                      พนักงานขับรถยนต์

 

                                                                                                                                                                                                     

                                                           นางธนัญญา  จิตวงศนันท์                                     

                                                              หัวหน้าสำนักปลัด  รักษาราชการแทน                                 

                                                              หัวหน้าฝ่ายปกครอง                                                        

 

                                                                         

นางสาวพัชราภรณ์ ขันทะสีมา    นางสาวธารทิพย์ ชาญชัย         สิบเอกจิราวุธ  หัวนา

 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร       นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ      เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา

                 ชำนาญการ                                                                                   สาธารณภัย

 

                                                                           

         นายวรพงศ์ อุ่นตาล          นายเรียบ  ศึกษาสอาด              นายวรรณรพ  ทองใบ                                                 พนักงานดับเพลิง             พนักงานดับเพลิง         พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

                                                                                     

     นายธนพัฒน์  แสวงผล            นายพิทักษ์  กรรณิกา         นางกัญญารัตน์  โครงกาพย์                                   พนักงานขับรถยนต์                     คนงานตกแต่งสวน                   คนงานทั่วไป

 

                

     นายสมคิด  แสงศรีจันทร์                                                                                                                          คนงานทั่วไป

 

 

 [Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"