ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 24 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน  เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำขอร้องจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
E-Learning
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์


สำนักปลัด


ว่าที่ร้อยตรีสมสิฎฎ์  ชาญชัย

ปลัดเทศบาล

โทร. 063-5793458

 

                                                                        นางธัญญานุช  ศรีสมบัติ  

                                                                            รองปลัดเทศบาล 

                                                                                          โทร. 084-3635771

 

                นางธนัญญา   จิตวงศนันท์              

                         หัวหน้าสำนักปลัด                           

โทร.080-9181159  

 

                                                                                          

                               นางสาวละอองดาว  แสงศรีจันทร์        

                                        หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ                     

                                         โทร. 0840472080                                                  

                      

                                                                                                                                

  นางสาวจิรนันท์  แก้วเรือง               างสาววิไลวรรณ เชื้อสะอาด                             

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน               นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ           


                                                          

     จ่าเอกชัยวัฒน์  กัณทะวงศ์                     สิบเอกสมหมาย  แสวงผล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                       นิติกรชำนาญการ

 

                                                                     

          นางณภัชนันท์  หอมนาน                            นายประพันธ์  ธนะวัน

        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                             พนักงานขับรถยนต์

 

                                                                    

                                                                         

                                                           นางกัลยา  สิงห์เชาวกรกุล

                                                      หัวหน้าฝ่ายปกครอง

                                                            โทร.092-4063437

                                                                            

นางสาวพัชราภรณ์ ขันทะสีมา    นางสาวธารทิพย์ ชาญชัย          สิบเอกจิราวุธ  หัวนา

 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร       นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ       เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา

                 ชำนาญการ                                                                               สาธารณภัย

 

                                                                          

       นายวรพงศ์ อุ่นตาล          นายจตุพงศ์  บุญรักษา              นายวรรณรพ  ทองใบ                                                      พนักงานดับเพลิง              พนักงานดับเพลิง           พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

 

                                                                                                                                                   นายอัครชัย  กองมงคล                   นายพิชัย  แสงศรีจันทร์            นายศรายุทธ  ไกลถิ่น

     พนักงานดับเพลิง                          พนักงานดับเพลิง                    พนักงานขับรถยนต์

 

                                                                                       

     นายธนพัฒน์  แสวงผล            นายพิทักษ์  กรรณิกา         นางกัญญารัตน์  โครงกาพย์                                       พนักงานขับรถยนต์                     คนงานตกแต่งสวน                    คนงานทั่วไป

 

                                                    

     นายสมคิด  แสงศรีจันทร์        นายเป็นหนึ่ง  แสงศรีจันทร์                                                                                   คนงานทั่วไป                     พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 [Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"