ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 9 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำขอร้องจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
E-Learning
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์


สำนักปลัด


ว่าที่ร้อยตรีสมสิฎฎ์  ชาญชัย

ปลัดเทศบาล

โทร. 063-5793458

 

                                                                        นางธัญญานุช  ศรีสมบัติ  

                                                                            รองปลัดเทศบาล 

                                                                                          โทร. 084-3635771

 

นางธนัญญา   จิตวงศนันท์    

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร.080-9181159  

 

                                                           

                               นางสาวละอองดาว  แสงศรีจันทร์              

                                        หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

                                         โทร. 0840472080                                                      

                      

                                                                                                                                

  นางสาวจิรนันท์  แก้วเรือง               างสาววิไลวรรณ เชื้อสะอาด                             

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน               นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ           


                                              

      นางสายสมร  ทองล้วน                สิบเอกสมหมาย  แสวงผล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ              นิติกรชำนาญการ

 

                                                                     

          นางณภัชนันท์  หอมนาน                   นายประพันธ์  ธนะวัน

        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                      พนักงานขับรถยนต์

 

                                                                    

                                                        นายมนตรี  คำตั๋น                                  

                                                             หัวหน้าฝ่ายปกครอง

                                                     โทร. 0840468968                                                        

 

                                                                            

นางสาวพัชราภรณ์ ขันทะสีมา    นางสาวธารทิพย์ ชาญชัย         สิบเอกจิราวุธ  หัวนา

 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร       นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ      เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา

                 ชำนาญการ                                                                               สาธารณภัย

 

                                                                          

         นายวรพงศ์ อุ่นตาล          นายจตุพงศ์  บุญรักษา              นายวรรณรพ  ทองใบ                                                      พนักงานดับเพลิง              พนักงานดับเพลิง           พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

                                                                                               

     นายธนพัฒน์  แสวงผล            นายพิทักษ์  กรรณิกา         นางกัญญารัตน์  โครงกาพย์                                       พนักงานขับรถยนต์                     คนงานตกแต่งสวน                 คนงานทั่วไป

 

                

     นายสมคิด  แสงศรีจันทร์                                                                                                                          คนงานทั่วไป

 [Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"