ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 9 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำขอร้องจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
E-Learning
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์                                                                   

                                                                นางสุพรรณี  ดีปัญญา

                                                                ผู้อำนวยการกองคลัง

                                                                 โทร. 094-4958539


                             

                               ( ว่าง )

                     หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


                                                               

           นางรุ่งทิพย์  เด่นแก้ว                               ( นายรัชวิทย์  ยะนา )

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


                                         

                                         นายประกิด  ฟูเชื้อ

                                            คนงานทั่วไป


                                                                                    

                                                                             (นางสาวดาราวรรณ์  วงศ์หงษ์)  

                                                                              หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง

                                                                                      โทร.0882604585

 

                       

                                                                              

 นางสาวธรินี  สติราษฎร์              นางสาวปราณี  อินทะประดิษฐ์                       นางฐิติกุล  เมืองแก่น

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ     นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

          

   นางสาวคณิศร  คำมี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 [Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"