ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 6 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
E-Learning
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์                                                                   

                                                                นางสุพรรณี  ดีปัญญา

                                                                ผู้อำนวยการกองคลัง


                             

                               ( ว่าง )

                     หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


                                                       

           นางรุ่งทิพย์  เด่นแก้ว                                       ( ว่าง )

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


                                         

                                         นายประกิด  ฟูเชื้อ

                                            คนงานทั่วไป


                                                                                    

                                                                                             ( ว่าง )

                                                                              หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

                       

                                                                              

 นางสาวธรินี  สติราษฎร์              นางสาวปราณี  อินทะประดิษฐ์                       นางฐิติกุล  เมืองแก่น

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ     นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

       

   

 [Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"