ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 34 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน  เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำขอร้องจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
E-Learning
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์                                                                   

                                                                นางสุพรรณี  ดีปัญญา

                                                                ผู้อำนวยการกองคลัง

                                                                 โทร. 094-4958539


                             

                               ( ว่าง )

                     หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


                                                               

           นางรุ่งทิพย์  เด่นแก้ว                               ( นายรัชวิทย์  ยะนา )

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


                                         

                                         นายประกิด  ฟูเชื้อ

                                            คนงานทั่วไป


                                                                                    

                                                                             (นางสาวดาราวรรณ์  วงศ์หงษ์)  

                                                                              หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง

                                                                                      โทร.0882604585

 

                       

                                                                                                                                                     
   นางสาวธรินี  สติราษฎร์                             -ว่าง-                            นางฐิติกุล  เมืองแก่น             

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ   นักวิชาการเงินและบัญชี    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 

 

                                                                    

           นางสาวศศิโสม  นันทะเสน                          นางสาวคณิศร  คำมี   

 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน           ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"