ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 6 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำขอร้องจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
E-Learning
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์                                                                                               

                                                                                        นายเดชา  กองแก้ว

                                                                                       ผู้อำนวยการกองช่าง

                                    

                                                                                                 

                                นายนิคม  อิ่นคำ                                                                       ( ว่าง )

                   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง                                                หัวหน้าฝ่ายการโยธา


                                                                                                                           

       
นายอภิรักษ์  ตั้งเจียมศรี                 นายศุภกิตติ์  แก้วเรียง                      ( ว่าง )                  นายนิคม  เมืองมูล               

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน      วิศวกรโยธาปฏิบัติการ                  นายช่างโยธา           ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า                

 

                                                                              

 นางสาววรวลัญช์  เขยสุข

   ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"