ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 8 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
E-Learning
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์                                                                                               

                                                                                        นายเดชา  กองแก้ว

                                                                                       ผู้อำนวยการกองช่าง

                                                                                                         

                                นายนิคม  อิ่นคำ                                                                       ( ว่าง )

                   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง                                                หัวหน้าฝ่ายการโยธา


                                                                                        

นายอภิรักษ์  ตั้งเจียมศรี                 นายศุภกิตติ์  แก้วเรียง                      ( ว่าง )                  นายนิคม  เมืองมูล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน      วิศวกรโยธาปฏิบัติการ                  นายช่างโยธา           ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ( ว่าง )

                                                                                  ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ


 [Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"