ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
E-Learning
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลฝายกวาง
คู่มือประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

นางศิราณี  อินต๊ะปัญญา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

นายคนึง  บัวเงิน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา

 

 

นางอารีรัตน์  สุกุลทา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

 

                                                                                                    

นางสาวสุภาวิดา  ใจปัญธิ            (ว่าง)              นางจิรภา  เจริญพร          นางสุพรรณ  กลิ่นหอม  

              ครู                                  ครู                           ครู                                      ครู                                 

 

                                                    

นางรุ่งนภา  แก้วเรือง             นางนภสร  ดำแดงดี               นางอำพร  ไกลถิ่น

             ครู                                          ครู                                        ครู

 

                                                                                            

          (นางสาววชิรภรณ์ โพคะรัตน์ศิริ)   น.ส.พัชราภรณ์ จักร์สาน   นางกชกร โครงกาบ   (นางสาวศิริพร  หายโศก)

               ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ             ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก         ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก       ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

                                                                 

นางมัลลิกา มณีทรายคำ    นางกานดา วงศ์ราษฎร์     นางศรีพร ใจเสาร์ดี     นางจันทร์ฟอง จันทิมา

   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก           ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก         ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก       ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

                                                                    

นางดวงเดือน จันทิมา    นางกรรณิกา สมวรรณ์    นางขวัญเรือน ไกลถิ่น      นางสุดา ธิต๊ะยา 

 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก          ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก         ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก      ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 [Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"