ReadyPlanet.com
dot dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot


 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เว็บไซร์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลฝายกวาง เพื่อพ่อหลวง
ร้านค้าชุมชนตำบลฝายกวาง

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

นางศิราณี  อินต๊ะปัญญา  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา

Chief Education

เทศบาลตำบลฝายกวาง

นางนิตยา  เชียงแสน    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

Academic specialists

 

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

เจ้าพนักงานธุรการ (ว่าง)

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

นางกฤตยา   ชูวัย    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Assistant administrative officer

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

นางกชกร   โครงกาพย์    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ

Teacher's assistant caretakers

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

นางกรรณิกา สมวรรณ์    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ

Teacher's assistant caretakers

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

นางขวัญเรือน  ไกลถิ่น    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ

Teacher's assistant caretakers.

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

นางจริภา  ทองใบ    ครูผู้ดูแลเด็กฯ

The child's teacher

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

นางจันทร์ฟอง  จันทิมา    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ

Teacher's assistant caretakers.

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

นางดวงเดือน  จันทิมา    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ

Teacher's assistant caretakers.

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

นางด้าย  อ่อนนวล    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ

Teacher's assistant caretakers.

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

นางนภัทสร ดำแดงดี     ครูผู้ดูแลเด็กฯ

The child's teacher

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

นางสาวพัชราภรณ์  จักร์สาน    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ

Teacher's assistant caretakers.

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

นางรุ่งนภา  แก้วเรือง    ครูผู้ดูแลเด็กฯ

The child's teacher

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

นางศรีพร  ใจเสาร์ดี    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ

Teacher's assistant caretakers.

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

นางสุดา  ธิต๊ะยา    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ

Teacher's assistant caretakers.

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

นางสุพรรณ    กลิ่นหอม    ครูผู้ดูแลเด็กฯ

The child's teacher

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

นางสุภาวิดา  ใจปัญธิ    ครูผู้ดูแลเด็กฯ

The child's teacher

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

นางสุราลัย  สติราษฎร์    ครูผู้ดูแลเด็กฯ

The child's teacher

เทศบาลตำบลฝายกวางarticle

นางอำพร  ไกลถิ่น    ครูผู้ดูแลเด็กฯ

The child's teacher

ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]"ถิ่นสามวัฒนธรรม งามล้ำน้ำใจ ยึดมั่นในธรรมะ สักการะครูบาคำหล้า"